Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa leenjii leenjistootaa kennaa jira.

Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa leenjii leenjistootaa kennaa jira.

 

 

OBN Gur 23,2013- Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluun jiruu fi jireenya qonnaan bulaa fi diinagdee biyyaa guddisuuf xiyyeeffannoo hojjatamaa jiraachuu, Biiroon Qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksise.

Biirichi qophii qonna gannaa bara 2012/13 irratti leenjii leenjistootaa Godinaalee gara garaa irraa dhufaniif Magaalaa Asallaatti kennuu eegale.

Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluuf hojii hojjatamaa jiru daraan cimsuuf oomisha qonnaa bifa kilaastaraatiin qonnaan bulaan akka oomishuuf leenjiin leenjistootaa Godinaalee Arsii lamaan,Baalee lamaan,Gujii lamaan Harargee lamaanii fi Booranarraa dhufaniif kennamaa jira.

leenjii leenjistootaaf kennamaa jiru kun oomisha qonnaa bifa kilaastaraan qonnaan bulaan akkaataa itti oomishuu dandahu,haala itti fayyadama teknoolojii fi calla guddiftuu fi walitti hidhamiinsa gabaarratti kan xiyyeeffate tahuu Itti aanaan Biiroo Qonnaa fi Qabeenya uumamaa fi Daayrektarri Bunaa fi shaayii Obbo Muhammadsaanii Amiin himan.

leenjiin kun leenjii kutaa keessaatiin alatti shaakallii dirree of keessaa kan qabu tahuu himameera.

leenjicha irratti leenjitootni 700 kan hirmaachise jedhame;Leenjichi guyyoota sadiif kennama.Nageessoo Galchuutu gabaase.

Facebook Comments