Qala’iinsa jireenyaa to’achuuf hojjetamuu qaba jedhame

Bittaafi gurgurtaa qaama lama gidduutti raawwatuufi sosochii diinagdee qaamni muraasni haala ilaallatee tasgabbii dhorkuu barbaadu to’achuuf hooggansi kutannoo qabaachuu qaba” jedhan aadde Caaltuu Saanii.

Walittiqabduun koree tasgabbii gabaafi to’annoo qaala’iinsa gatii, Pirezdaantii itti aantuufi Qindeessituun Kilaastera Misooma Magaalaa Oromiyaa aadde Caaltuu Saanii akka jedhanitti; hanqina oomishaalee qonnaa gabaa irratti mul’atuuf sabaabni guddaan daldaltoonnis ta’e qonnaan bulaan yeroo qaalii eeggachuuf oomisha ol kaa’uun sababa guddaa akka ta’e himaniiru.

Koreen tasgabbii gabaafi qaala’iinsa gatii to’atu, haala qabatamaa gabaa Naannoo Oromiyaa qorachuun rakkoo hawaasa mudatu ittisuuf yeroo yeroodhaan qorannaa haala gaggeessuun furmaata eera.

 

Koreen kun gabaasa sosochii gabaa Godinaalee 4fi Magaalota Oromiyaa10 irraa ragaa akka fakkeenyatti fudhachuun irratti mari’ateera. Gabaasni dhiyaate akka mul’isutti dhiyeessii oomishaalee xaafii, qamadii, midhaan dheedhiifi qullubbii diimaa irratti gatiin akka kanaan duraa ariitiin kan dabalaa jiru ta’uu baatus, hanga barbaadamu garuu hin hir’isne.

Hordoffii magaalotaafi godinaalee eeraman irratti godhameen dhiyeessii kuduraafi muduraa irratti hanqinni jiraatus, midhaan dheedhii keessumattuu xaafiin qonnaan bultoota, daldaltootaafi waldaalee yuuniyeenii biratti kuufamee jiraachuu daawwannaa godhameen adda baafamuutu himame.

Gama biraatiin xaafiin barana dafee waan ga’eef qonnaan bulaan ji’a Muddee irraa kaasee xaafii gabaaf dhiyeessuun isaas namoota bitanii kuusuu amaleeffataniif carraa ta’eera. Haata’uutii hanqinni qullubbii diimaa irratti mul’atu garuu oomishinni qullubbii diimaa kanaan dura Sudaanii galaa ture adda cituu isaatu akka sababaatti ka’e.

Koreen kun oomishaaleen indaastirii zayitii, sukkaarriifi simintoonis hanga barbaadamutti gabaaf dhiyaachaa hin jiru jedhe. Haata’u malee bittaafi gurgurtaa qaama lama gidduutti gaggeeffamu diinagdee gareen muraasni haala ilaallatee tasgabbii dhoorkuuf carraaqu to’achuuf hojiin hojjatamaa jiru gaarii ta’uu aadde Caaltuu Saanii hubachiisan.
Leensaa Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments