Feesbuukiifi Tiwiitariin neetworkii Raashiyaa diiguun ibsame

Feesbuukiin garee Raashiyaa keessatti dhiibbaa guddaa uumuu danda’an jedhaman jalaa neetworkii akkaawuntii isaanii diige.

Akkaawuntiiwwan kunneen hidhata cimaa yookaan neetworkii jabaa kan waliin qaban yoo ta’u, humna waliif ta’uudhaan addunyaa keessatti dhiibbaa ajaayibaa uumu.

Feesbuukiin tarkaanfii kana wayita fudhatu dhaabbata qorannoo interneetii Raashiyaa, Russia’s Internet Research Agency(IRA) waliin walitti hidhata qaba jechuuni.

Dhaabbanni kunimmoo mootummaatti hidhata qaba jedhama.
Dhaabbati kun bara 2016 filannoo US keessa seeneera jedhamee himatamaa turuun ni yaadatama.

Tiwiitariinis neetworkiiwwan kunneen keessaa akkaawuntii namoota shanii yeroof haqeera.

Dhaabbileen kunneen lameenuu tarkaanfii fudhataa jiran kanaan milkaa’inni argatan hagas mara miti.

Feesbuukiifi tiwiitariin kanaan dura keessa seentummaa filannoo US’f ulaa ta’uun kan qeeqamaa turan yoo ta’u, amma garuu filannoo baranaa ji’oota lama dursuun xaxaawwan jiran adda baasuu eegalaniiru.

Feesbuukiin duula kanaan hanga ammaatti akkaawuntiiwwan 13fi peejii lama haqeera jedha.

Isaan kunneen falmii paartilee USfi biyyoota akka UKfi Ijipti keessatti gaggeeffamuuf jiru keessa seenuuf kan qophaa’an ta’uus hime.

Akkaawuntiiwwan haqaman hedduun maqaa sobaatiin kan jiraniidha akka dhaabbanni Feesbuukii jedhutti.

Tiwiitariinis namoota shan kanneen dhimma namoota biroo keessa seenuun jeeqan jalaa akkawuntii isaanii cufuu himeera.

Namoonni kunneen caasaa mootummaa yookaan kan hidhata waliin qabaniidha akka Tiwiitariin jedhutti.

BBCtu gabaase.

Facebook Comments