Biiroon maallaqaa fi walta’insa diinagdee oromiyaa karoora hojii waggaa gamaggamaa jira

OBN Wax. 15, 2011 – Biiroon Maallaqaafi walta’insa Diinagdee Oromiyaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaa Oromiyaa waliin ta’uun raawwii karoora hojii waggaa gamaggamaa jiru.

Biiroon Maallaqaafi walta’insa Diinagdee Oromiyaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenyaa Oromiyaa waliin ta’uun raawwii hojii karoora waggaa qorachuun kallattii gara fuuladuraa kaa’uf Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti mari’achaa jiru.

Marii gamaggamaa kanarratti sektaroonni sadarkaa naannoo, bulchiinsamagaalootaa fi godinaalee akkasumas dhiyeessitoonni bittaa mootummaa hirmaachaa jiru.

Mariin gamaggamaa kun hanqinoota raawwii bittaa mootummaa fi dhiyeessitoota bittaa mootummaa bira gama manneen hojii mootummaa keessa jiru adda baasuun rakkoowwan jiran maqsuun bittaa mootummaa karaa sirrii fi haqummaan gaggeeffamurratti kan xiyyeeffatuudha.

Hogganaan Biiroo Maallaqaafi walta’insa DIinagdee Oromiyaa Obbo Tolosaa Gaddafaa wayita waltajjicha saaqan akka jedhanitti waltajjii marii kanaan hanqinoota jiran irratti xiyyeeffachuun bittaa mootummaa kamiyyuu akkaataa barbaadameen raawwachuuf kallattii gara fuuladuraa kan Itti kaa’amu ta’uusaa dubbataniiru.

Hirmaattonni waltajjichaa waltajjii marii kana galtee godhachuun gaheesaanirraa eegamu hunda bahuuf xiyyeeffannaadhaan akka hirmaatan gaafataniiru.

Facebook Comments