Ibsa Afaan Oromoo

Dhimma afaan Oromoorratti araaramni tokkollee akka hin jiraanne ummanni keenya hubachuu qaba jedhan Pireezidaantiin MNO obbo Shimallis Abdiisaa

.

Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi barnoota afaan Oromoo dhimma mariif hin dhiheessinee ta’uus himan obbo Shimallis.

Pireezdaantii Itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan mootummaan naannichaa guddina afaan Oromootif xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa akka jiruu fi gara fuula duraattis akka kennu beeksisaniiru.

Caaseeffama barnoota Itoophiyaa ilaalchisee Ministeerri Barnootaa ibsi kennee fi odeeffannoon afaan Oromoo waliin deemu gonkumaa kan hojii qabatamaa jiru hin ibsineedha jedhaniiru ibsa isaanitiin.

Dhimma afaan Oromoorratti araaramni tokkolleen akka hin jiraanne ummanni keenya hubachuu qabas jedhan obbo Shimallis.

Aangoon manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa bulchuu, sirna barnootaa qopheessuu, qorumsa kutaa 8ffaa qopheessuu, soroorsuu fi qabxii murteessuu naannoof kan kennamedha jedhaniiru.

Kanatti eenyuyyuu bu’uu hin danda’us jedhaniiru obbo Shimallis Abdiisaan ibsa isaanitiin.

Afaan Oromootin akkuma kana duraa barnoonni kennamu itti fufa jedhaniru jedha BDHKMNO.

Mootummaan naannoo Oromiyaa afaan Oromoo guddisuuf hojii hoojjetu daran babal’isee bakka kana dura hin baratamnettillee akka baratamu taasisuuf hojjechaa jira.

Kanaafis waliin tumsuu qabna jedhaniiru obbo Shimallis Abdiisaa.

Manneen barnootaa dhunfaa naannoo Oromiyaa keessatti sirna barnootaa naannichaatin ala hoojjetanirrattis barana tarkaanfii cimaa fudhatee kan sirreessu ta’a jedhaniiru.

Facebook Comments