Jilli Pireezedaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin duurfamu hojiilee misoomaa godina Iluu Abbaa Booraa daawwate.

Jilli Pireezedaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin duurfamu hojiilee misoomaa godina Iluu Abbaa Booraa daawwate.

Jilli Pireezedaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin duurfamu hojiilee misoomaa godina Iluu Abbaa Booraa daawwate.

Jilichi godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Mattuu, ganda Aallee Buyyaatti hojiilee misoomaa daawwateera.

Qe’ee qonnaan bulaa adda duree maasaa isaarratti gosa oomisha 20 oomishu daawwateera.

Qonnaan bultichi buna, damma, midhaan gosa adda addaa, mi’eessituu fi fuduraa fi muduraalee adda addaa teknooloojii qonnaatin deeggaramuudhan oomishaa jira.

Jilichi daawwichaan qonnaan bulaa jajjabeessera.

Obbo Shimalisis, haala mijaawaa misooma dammaa fi mi’eessituurratti xiyyeeffachuun baay’inaa fi qulqullinaan akka oomishaniif dhamsa isaanii dabarsaniiru.

Mootummaan, liqii faayinaansii baadiyyaa dhiheessuun deeggarsa barbaachisu hunda akka taasisu ibsaniiru.

Facebook Comments