Obbo Shimallis hawaasa Godina Arsi waliin mari’achuun dhimmi nageenyaarratti kallatti ka’an

Oromoon injifannoo argate itti fufsiisuuf tokkummaasaa cimsuu akka qabu himan obbo Shimallis.

OBN Caamsaa 09, 2011 – Pireezidaanti itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan gaaffilee uummata irraa kaa’aniif deebii kennaan.

Godina qofa miti aanaaleettis gadi buunee uummata keenya waliin mari’annee hojii misoomaa keenya itti fufna jedhan.

Diinonni tokkummaa Oromoo diiganii Oromoo Oromoon cabsuuf deemaa jiru garuu hin dandaa’an jedhan.

Oromoon injifannoo argate itti fufsiisuuf tokkummaasaa cimsuu akka qabu himaniiru.

Oromoon haqa isaaf qabsaa’e, falaasmni idaa’amu hooggantoonni Oromoo qabatanii kaa’anis kanarraa madde jedhan.

Addunyaanis Oromoo badhaasuu jalqabdee jirti, badhaasni UNESCO’n Ministira Muummee Dr.Abiyyi Ahmad badhaases injifannoo uummata Oromooti jedhan.

Oromoon haqasaaf waan qabsaa’eef dhugaasaa kan deebises jedhan.

Miira keessaa baane tasgabbiin hojjechuu qabna jedhan.

Diinonni keenya saboota biraa buqqisanii boossisanii Oromoo ollaasaa waliin akka hin jiraanneef hojjetu jedhan.

Nuti ammoo jedhan Pireezidaanti itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan lammiilee buqqaa’an deebisuun gocha badaa isaanii fashaleessaa jirra jedhan.

Obboloota keenya Geedi’oo buqqaa’an deebisaa jirra jedhan.

Rakkoo nageenyaa dhiyeenya kana uumameef hunduu akka amantaa isaatti dhiifama walii godhuu qaba jedhan.

Nuti ijoollee Abbaa gadaati warra addunyaaf demokiraasii fidedha yaada namaa hin ukkaamsinu,bilisaan namni yaada isaa karaa seeraan ibsachuu dandaa’a garuu Oromiyaa keessatti namni seera cabse itti gaafatama jedhan.

Addunyaan beekamtii kan nuuf kenneef duudhaa Oromoon waan deemaa jirruufi jedhan.

Abbootiin amantaas nagaa uummataaf hojjechuu akka qaban waltajjii marii kanarratti dubbataniiru.

Mootummaan naannichaas hawaasa hirmaachisee nageenya ummataa ni kabachiisa jedhan Obbo Shimallis.

Hojii misooma hojjetamanis sadarkaa sadarkaan hawaasa waliin qindoominaan akka hojjetamu himan.

Qonna Oromiyaa bu’uurarraa jijjiiruuf qonnaan bultoonni keenya godina Arsii kana keessatti gahee isaanii bahuu qabu.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa ammoo maashinoota qonnaaf barbaachisan haala mijeessee akka dhiyeessu dubbataniiru.

Fuula keenya gara misoomatti deebisuun carraa hojii babaldhisuu qabnaan dhaamaniiru.

Sirnicharratti Abbootiin Gadaa fi Qeerroonis uffata aadaa Pireezidaantii Itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa badhaasaniiru. Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

 

Facebook Comments