Leenjin hoggantoota gandaaf guutuu Oromiyaatti kennamu eegale

Aanaalee Oromiyaa 319 fi bulchiinsota magaalotaa 19 keessatti leenjii hoggantoota gandaaf kennamuu eegaalee jira.

Leenjii kana irratti hoggantoota gandoota 7,426 irraa walitti bahan kumni 57 kan hirmaatan ta’uu  Itti Gaafatamaa Waajjira ODP Giddugaleessaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaanirratti ibsaniiru.

Leenjiin kun mata dureewwan Qabsoon Oromoo fi Adeemsa Jijjiiramaa, Ijaarsa Sirna Federaalizimii Sabdaneessaa, Maalummaa Hoggansa Jijjiiramaa fi Qabsoo Misooma, Dimokraasii fi Nageenyaa irratti kan kennamu ta’a.

Leenjichi guyyota 10f giddu gala aanaalee fi magaalota Oromiyaa hunda keessatti kennama. Kaayyoon leenjii kanaa tokkoffaan, humna raawwachiisummaa mootuumaa fi paartii keenyaa sadarkaa gandaatti cimsuun gaaffiiwwaan m

isoomaa, bulchiinsa gaarii fi kenniinsa tajaajilaa ummatni keenya qabu deebii waara’aa akka argatu godhuuf hoggansa gandaa cimaa ta’e ijaaruun murteessaa akka ta’e waan itti amanameefi .  Gama biraanis Oromiyaa keessattii nageenya amansiisaa buusuu, ol’aantummaa seeraa mirkaneessuu, Oromiyaa tasgabbii qabduu fi ijaarsa sirna dimokraasiitiif mijooftuu taate ijaaruuf tattaafii godhamaa jiru keessatti hoggansa gandaa gahee isaa sirnaan hubatee itti gaafatamummaa isaa si’ominaan bahatuu ijaaruuf ta’uu obbo Addisuun ibsaniiru.

Facebook Comments