Murtii Kaabinee Naannoo Oromiyaa

OBN Ado. 01, 2011 – Kaabineen mootummaa Naannoo Oromiyaa walgahii idilee Waxabajjii 30 Bara 2011 gaggeesseen dhimmoota adda addaarratti mari’achuun murtee dabarse.

Kaabineen walgahii idilee 11ffaa gaggeesse kanaan Wixinee labsii bajata bara 2012 Birrii biiliyoona 70.16 akka tahu dhiyaaterratti bal’inaan mari’atee yaada murtee dhiyaate Caffee Oromiyaatiif dabarsee jira.

Kaabineen kana malees gabaasa raawwii karoora hojii gurduddoo bara 2011 fi kallattii karoora hojii bara 2012 qaama raawwachiiftuu dhiyaaterrattiis mari’achuun mirkaneessee jira.

Bara bajataa xumurame keessatti Mootummaan Naannoo Oromiyaa fedhii fi faayidaa ummataa galmaan ga’uuf gama nageenyaa fi misoomaatiin hojiilee gurguddoo hoojjatee jira.

Hojii hojjatameen nageenya amansiisaa mirkaneessuu, hariiroo obbolummaa sabaa fi sablammootaa waliin jiru jabeessuu, tokkummaa fi wal hubannaan ummata keenyaa akka guddatu ta’ee jira.

Akka walii galaatti Naannoo Oromiyaa keessatti qindoomina mootummaa fi ummataatiin kallattii hundaan bu’aawwan hedduun galmaawuu isaa fi ummanni fuula isaa gara misoomaatti deebisee sochii qabatamaa keessa akka galu taasifamee jira.

Bifuma wal fakkaatuun bara bajataa 2012ttiis heera fi seera biyyattii fi naannichaa bu’uureeffachuun nageenya mirkaneessuu, ol’aantummaan seeraa akka kabajamu gochuun jijjiiramni akka naannoo fi biyyaatti eegalame bu’aa caalutti akka cehuuf xiyyeeffannoo ol’aanaan akka hojjetamu eeramee jira.

Qonna ammayyeessuun jireenya ummataa fooyyeessuu, pirojektoota jallisii saffisiisuu,pirojektoota daandii fi bishaanii yeroo dheeraa lafarra harkifatanii turan xumuruun tajaajilaaf akka ga’an xiyyeeffannoon dursaa kan kenname yoo ta’u dargaggoota miiliyoona 1.1f carraa hojii uumuun hojii hamma yoonaa raawwatamerraa fooyya’aa ta’e hoojjechuuf karoorfamee jira.

Aadaa hojii fooyyeessuun halkanii fi guyyaa tokkummaaf wal tumsuun hoojjechuun Jijjiiramicha bu’aa caalutti ceesisuun tooftaa milkaawina karoorichaaf qabameedha.

Gama biraatiin Kaabnineen walgahii isaa 11ffaa Kanaan namoota Naannoo Somaaleerraa buqqa’anii dhiyeenya kana qa’ee isaaniitti deebi’aniif deggarsa bittaa meeshaalee qonnaaf kan oolu qarshii miiliyoona 43.5 niis raggaasisee jira.

Maallaqni kun maallaqa deeggarsa lammiilee qa’eef qabeenyarraa buqqa’aniif walitti qabamerraa kan hojiirra ooluudha.

Dhumarrattiis Kaabineen Naannoo Oromiyaa wixinee labsii tajaajila lammummaa Naannoo Oromiyaa murteessuuf baherratti bal’inaan mari’achuun yaada murtee dhiyaate Caffeef akka dhiyaatu sagalee guutuun dabarsee jira.

Gabaasni kan Biiroo Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaati.

Facebook Comments