Manni maree tajaajila lammummaa Oromiyaa hundeeffame.

Waltajjii kanarratti Pireezidaantiin Itti Aanaa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Abbootiin Gadaa, aanga’oonni olaanoon, artiistonniifii qaamoleen biroo argamaniiru.

Barreeffamni qorannoo hoogganaa biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii MNO Obbo Admaasuu Daamxoo kan dhiheessan yoo ta’u,dhimmoota tooftaa hojiirra oolmaa tajaajila lammummaa, haala caaseffamaafi hojiilee gama kanaan hojjetamuu qabanirratti xiyyeeffachuun dhihaataa jira.

Hojiiwwan Tajaajila lammummaa hanga ammaatti hojjetaman:
 Duulaan biqiltuu dhaabuu
 Duula qulqullina naannoo
 Barnoota ga’eessotaa
 Deeggarsa lammiilee harka qalleeyyiif taasifame
 Haadholii da’aniif dhiiga kennuu
 Misooma laggeenii kunuunsuu
 Nageenya naannoo eegsisuu fi kanneen kana fakkatan ta’uus Obbo Admaasuun ibsaniiru.

Hojiilee hanga ammaatti hojjetamaniinis Manneen kuma 3 ol lammiilee harka qalleeyyiif kan ijaaraman ta’uufi Manni kuma 4 ol ammoo kan suphamaniif ta’uu himameera.

Haadholiin dahumsa irratti sababa dhiiga dhangala’uun akka hin duune arjooma dhiiga taasifameen ji’a tokko keessatti dhiigni yuunitii 4556 kennamee jira. arjoominni dhiigaa kun dubartoota qofaarraa dhiigni yuunitii 336 guyyaa tokkotti kan fudhatame ta’uus ibsameera.

walumaa galatti namootni Mil 7.5 hojii tajaajila lammummaa irratti kan bobba’an ta’uu Obbo Admaasuun ibsanii jiru.

Hojiin Tajaajila lammummaa kun qarshiitti osoo shallagamee qarshii mil. 463 tti kan siqu ta’a.

Hojiiwwan Tajaajila lammummaa akka Naannoo keenyaatti hojjetaman yaada mo’ataa nan danda’a jedhuufi tokkummaa kan agarsiise ta’uu isaa ibsameera.
Hanqinni ture yemmuu ilaalamu qophaa’ummaa bal’aa hawaasa bira jiru guutummaatti baasanii itti fayyadamuu dhabuu akka ta’es himaniiru.

Dhuma irratti Duudhaa Oromummaa ganamaatiin seenaa hojjechuu ni dandeenya, halkaniif guyyaa hojjechuun Aadaa hojii ni jijjiirra. waa hundaan dorgomaa ni taana, qulqullummaan lammiilee keenya ni tajaajilla, wal tumsina, oromiyaa ijaarra, biyya utubna barreeffamni jedhu dhiyaatee jira.

Facebook Comments