Kormaa Lukkuu

Kormaan Lukkuu warqee Gurraa liqimse.

Yaahindaaqqoo

Waa’ee Kormaa Hindaaqqoo waan baay’eetu jedhama.

Kormaan hindaaqqoo foon mataatti baata ofii hin nyaatu,namaaf hin laattu jedhu.

Iyya hindaaqqoo nuugii Jimmaa dhahuu,imimmaan koo Xuurii sitti yaata’uu kan jedhee sirbes jira.

Dargaggeessi immoo birra birraa:-

Walawwali yaa buubbee baala missira,baala missiraa,

Indaaqqoon soba iyyaa,kan lafa barii beeku sinbiraa jedha.

Waan hundaafuu birriaa barii jala Kormaan hindaaqqoo ija boqqolloofi warqeen-gurra wal jalaa fakkaate jedhu warri Walee Walisoo ilmaan Garasuu dhukii.

Kormaan Hidaaqqoo Obbo Dannaqaa Shallamaa gurguraaf gabaa ba’e silaas Birraa kana darbuun koo hin jiru jechuun warqee giraama 1.75 gurra aadde Haacaaltuu Badiruu irraa kutachuun liqimse jedhama.

Gurri aadde Haachaaltuu cituufi cituu baachuu,wanni dubbatame jiraachuu baatus Warqee gurraa kun akkamitti qadaaddoo isaa keessa akka bahee garaa lukkuu seenes nama dhiba.

Waan gaariin isaas lukkuun warqee liqimse faana qarshii 150,harka aadda Haacaaltuu galuu isaa himamaa jira.TOI gabaase

Facebook Comments