Marii Qonnaa

Biiroon Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Raawwii Hojii Bara Darbeefi Karoora 2012 irratti Qooda Fudhattoota Isaa Waliin Magaalaa Adaamaatti Mari'achaa Jira.

Biiroon Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Raawwii Hojii Bara Darbeefi Karoora 2012 irratti Qooda Fudhattoota Isaa Waliin Magaalaa Adaamaatti Mari’achaa Jira.
Marii adeemsifame kana irratti hanqinaafi ciminni hojii xumura bara2010/11 kan dhiyaate yoo ta’u hanqinaalee gama raabsa calla guddistuu, sanyii filatamaafi harcaatiin mul’atu furuufi bara itti aanu keessatti hammatamee akka hojjetamuufi ciminni mul’ate ammoo itti fufiinsaan hojjetamuu akka qabu obbo Tsaggaayee Taaddasee Daayirikteerri qophii karooraaf baajataa Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa ibsani jiru.

Bara 2012tti hojiwwan gurguddoo oomishaafi oomishtummaa qonnaan bulaa dabalu irratti hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Rakkoowwan baroota darban keessa mul’atan sababeeffachuun qorannoonwwan geggeeffaman 7 keessaa 6 xumuramuun bara dhufu keessatti qonnaan bulaan liqii yeroo dheeraa akka argatu, kunuunsi biqiltuu dhaabameefi sanyii biqiltuu baay’isuu, qaraxaan wal qabatee ministeera Qonnaa waliin mari’atamee meeshaalee teeknoloojii qonnaa furuu akkasumas rakkoo asiidummaa biyyee furuuf mootummaan baajata guddaa ramaduun hojjetaa jirachuus barreeffamicharraa hubatameera.

Kanaaf ciminoota jiran jajjabeessuun hanqinoota mul’atan furuun yeroo kamiyyuu caalaa karoorra dachaa karoorfamuu gabaasichi ni mul’isa.BDhKMNO gabaase

Facebook Comments