Pirezidaanti Shimallis Galii

Naannoon Oromiyaa hanga dandeettii qabdu galii Gibira irraa maddisiisaa hin jirtu jedhan pirezedaantii itti aanaan mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa.

Naannoon Oromiyaa hanga dandeettii qabdu galii Gibira irraa maddisiisaa hin jirtu jedhan pirezedaantii itti aanaan mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa.

Keessattu Oromiyaa keessa Warshaaleen hedduu jiran hundi walqixa galii irraa barbaadamu galchaa hin jirani jedhan.

Kanaan booda mootummaan naannoo Oromiyaa, warra amanamummaan galii isaan irraa barbaadamu kanfalan addatti tajaajila kenna jedhan.

Ilaalchi galiin mootummaadhaaf kanfalama jedhuus,galiin Uummataaf kanfalama gara jedhutti dhufuu qaba jedhan.

Kanaan booda warra galii dhoksan irratti mootummaan tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhata jedhan Pir. Shimallis.

Warri har’a beekkamtii argattan kun warra kaaniif fakkeenya ta’uufi,hojii tajaajila lammummaa mootummaan eegale irratti hirmaachuu qabdu jechuun ergaa dabarsanii jiru

Facebook Comments