Qonna Oromiyaa

Oomisha Garbuu Biiraatiif xiyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira.

Omishaafi Omishtummaa Qonnaan bulaafi horsiisee bulaa dabaluun karaa ijaarameen omishasaa gabaaf akka dhiyeessu xiyyeeffannaadhaan kan hojjetamu ta’uusaa Hogganaan Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Obbo Dhaabaa Dabalee himanii jiru.

Omisha garbuu biiraa kilaastaraan omishuun gabaa biyya keessaa guuttachuun garbuu biqilaa biyya alaarraa galu bakka buusuuf xiyyeeffannaa addaa keennamee hojjetamaa jiraachusaa himameera.

.Obbo Dhaabaan akka jedhanitti garbuu biiraa bay’inaan biyya alaa irraa kan gala ture ta’uusaa himuun bara kana keessattu Godina Arsii Qonnaan bulaan kilaastaraan omishuun feedhii biyya keessa jiru guutumaan guutuutti guuttachuuf xiyyeeffannaa addaatin hojjetamaa jiraachuusaa himanii jiru.

Qamadii karaa hammayyaa’aa ta’een omishuun qamadii biyya alaarraa galu bakka buusuufis xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jiraachusaa kan himan obbo Dhaabaan bara kanas qonnaan bulaan kilaastaraan omishuun karaa qindaa’een akka omishufi irraayis akka fayyadamu hojiin bal’aan kan hojjetameefi yeroo ammaa midhaan maasirra jiru haala qilleensa mijataafi hojii xiyyeeffannaadhaan hojjetameen sadarkaa abdachiisaafi haala gaarirra jiraachusaa himanii jiru.

Kana malees qamadii rooba gannaatiin omishamuun alaatti jallisiidhaan omishuun omisha argamuu qabu omishuuf hojiin bal’aan hojjetamaa jiraachufi bara kana qabatamaan gara hojiitti kan galamu ta’uusaa himanii jiru.
Walumaagalatti midhaan omishamu hundi karaa hammayyaa’aa ta’een akka omishamuufi omishaafi omishtummaan akka dabalu xiyyeeffannaadhaan ni hojjetamaa jedhanii jiru.

Obbo Dhaabaan haalli yeroo ammaa midhaan maasirra jiru gaariifi abdachiisaa ta’uusaa himuun omisha hamma barbaadame argachuuf garuu kunuunsi barbaachisu taasifamuufi qaba jedhaniiru.Kana malees yeroo sassaabbis karaa makaanaayzd ta’een sassaabun qisaasama tokko malee sassaabamuu akka qabus dhaamaniiru.

Buna karaa hammayyaa’aa ta’een omishuufi gabaaf dhiyeessun xiyyeeffannaa Biirichaa bara 2012ti.

Qonnaan bulaa keenyaa buna karaa aadaatiin kan omishuufi irraayis hamma barbaadameen fayyadamaa akka hin taane kan dubbatan hogganaan biirichaa kunuunsarraa eegalee hanga omisha gabaaf dhiyeessutti karaa hammayyaa’eefi bu’aa qabeessa ta’een akka ta’u xiyyeeffannaadhaan akka hojjetamu bajata addaa ramaduun hojjetamaa jiraachusaa himaniiru.

Jimaa irraa qonnaan bulaan akka fayyadamu hojjechuunis xiyyeffannaa Biirichaati.Qonnaan bulaan jimaa ni omisha malee kan irraa fayyadamu %8 qofa kan jedhan Obbo Dhaabaan hamma barbaadameen irraa aakka fayyadamu ni hojjetam jedhan.Giddu galli gabaa jimaa afuur Magaalaa Finfinnee ,Harargee bahaa Awadaay,Harargee lixaa Baddeessaa fi Magaalaa Dirreedawaa keessatti ijaaruun qonnaan bulaan omishasaa kallattiidhaan akka dhiyeessu ni taasifamaa jedhaniiru.

Miisooma beeyladaarratti hojjechuunis xiyyeeffannaa Biirichaati
Biyyi keenya baay’ina beeyladaatin haa beekamtu malee qulqullinisaa gaaffii kan qabudhaa kan jedhan Obbo Dhaabaan Naannoo Oromiyaatti Horsiiseebulaafi qonnaan bulaan omisha beeyladaafi bu’aa beeyladaa qulqullinaan akka dhiyeessu ni hojjetamaa jedhaniiru.Miisooma beeyladaafi bu’aa beeyladaa wal qabatee rakkoon gabaa kan jiruu yoo ta’u qonnaan bulaan yuuniyaniifi waldaalee hojii gamtaadhaan ijaaramuun karaa qindoomina qabuun warshaaleefi industrii paarkiitif akka dhiyeessaniif akka hojjetamu ibsaniiru.

Walumaagalatti qonnaan bulaan karaa hammayyaa’aa ta’een akka omishuufi omishasaas karaa ijaarameen rakkoo gabaa malee fayyadamtootaaf akka dhiyeessufi irraa akka fayyadamu xiyyeeffannaa addaatin akka hojjetamu Obbo Dhaabaan himanii jiru.BDhKMNO gabaase

Facebook Comments