Tola Oltummaa

Kenni tajaajila lammummaa dhaadannoo “Daa’imman keenya Tajaajila Lammummaa Keessatti Hirmaachisuun Egeree Biyyaatiif” jedhuun manneen barnootaa Oromiyaa keessatti argaman keessatti har’a ni kabajama

Kenni tajaajila lammummaa dhaadannoo “Daa’imman keenya Tajaajila Lammummaa Keessatti Hirmaachisuun Egeree Biyyaatiif” jedhuun manneen barnootaa Oromiyaa keessatti argaman keessatti har’a ni kabajama. 

 

Sagantaa kana keessatti daa’imman mooraa mana barumsaa itti baratan ni qulqulleessu, biqiltuu mana barumsaa keessa dhaabbate ni kunuunsu, meeshaalee barnootaa qaban kanneen harka qlleeyyii ta.aniif ni arjoomu,daa’imman qarqara karaa jiraatan nyaata nyaachisuun kan gaggeeffamu ta’a.

 

Sagantaan kun akka Oromiyaatti Magaalaa Adaamaafi Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa iluu magaalaa Tajiitti kan gaggeeffamu ta’a.BDhKMNO gabaase.

Facebook Comments