Dargaggoonni hojii tajaajila lammummaa keessatti adda durummaan hojjetan badhaafaman.

Biiroon Dhimma Dubartootaa,Daa’immaniifi Dargaggootaa Oromiyaa Finfinnee Galma Giddugala Aadaa Oromootti dargaggoota duudhaa Oromummaatiin gahee olaanaa bahataniif beekamtii kenname.

Sagantaa kanarratti argamuun haasaa kan taasisan obbo Huseen Zinaab I/A Hoogganaan biirichaa kaayyoo waltajjichaa ibsaniiru.

Sagantaa badhaasaa kana sagantaawwan biroorraa kan adda isa taasisu maqaa biyyi keenya hiyyummaa, sarbamuu mirga namoomaafi beelaan itti beekamtu keessaa bahuun ilmi Abbaa Gadaa Dr Abiyyi Ahimad Noobeelii nagaa addunyaa bara kanaa itti badhaafame waan ta’eef adda isa taasisa jedhaniiru.

Hojii kenna tajaajila lammummaa irratti hirmaachuun ummata Oromoof duudhaadha kan jedhan obbo Huseen nama humna hin qabneef humna waliif tahuu, kan qabeenya hin qabneef kan qabnurraa qooduu, beekumsaafi dandeettii qabnu walitti qindeessuun waliif birmachuun saba moo’ataafi dorgomaa ijaaruuf hawaasni hundi gaheesaa bahachuu qaba jedhaniiru.

Bakka dorgommiin jirutti guddinni kan jiru ta’uu kan ibsan obbo Huseen falaasama idaa’amuutti fayyadamuun wal morkii fi wal tumsi madaallii isaa eeggate jiraachuu akka qabu himaniiru.

Dargaggoota miliyoona 5 fi kuma dhibba Jahaa ol hirmaachisuun ganna darbe keessa hojii qarshii biliyoona tokkoo olitti tilmaamamu hojjechuun ummata miliyoona 21 fayyadamaa taasisuun akka dandaa’amees dubbataniiru.

Qeerrowwanii fi qarreewwan hojiwwan hojjetaniif kabaja guddaa argachuu akka qaban ibsuun sagantaan badhaasaa kun kan qophaa’e ta’uu ibsaniiru.

Sagantaa kanarratti seekteraaleen mootummaa, sadarkaa sadarkaan argaman, godinaaleefi bulchiinsi magaalotaa akkasumas dargaggoonni hojii fakkeenyummaa qabu raawwatan badhaafamaniiru.

Facebook Comments