Ijaarsi Mana Barumsaa Ifaa Salaalee Sadarkaa Lammaffaa harki caalaan xumuramee tajaajila barnootaa kennuu eegale.

Manni Barumsaa Ifaa Salaalee Sadarkaa Lammaffaa Aanaa Waacaalettii Giifti Duree Zinnaash Taayyaachoon ijaaramaa jiru harki caalaan xumuramee tajaajila barnootaa kennuu eegale.

Gifti Dureen Itiyophiyaa addee Zinaash Taayyaachoo mana barumsa sadarkaa Lammaffaa Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Waacaalettii ijaarramuf Eebla 3 bara 2011 dhagaa bu’uraa kaa’uun isaanii ni yaadatama.

Ijaarsii mana barumsichaas yeroo qabame kessattii xumuramee argufis hawwii kooti jechuun isaanitis ni yaadatama Aadde Zinnaash Taayyaachoo

 

eeggarsa Dhaabbata Faawundeeshinii Guddinaa Tumsaa Birrii miiliyoona 20 ta’uu wayita sanitti ibsameera.

Haaluma kanaan ijaarsii manni barumsichaa ji’a sadii kessattii harki caalu xumuramee yeroo ammaa kana barattoota naannawa sanaa kutaa 9ffaa fi 10ffaa simatee tajaajila baruu fi barsiisuu eegaleera.

Manni barumsaa sadarkaa isaa eeggate kuni haala ajaa’ibsisaa ta’een yeroo qabame durse xumuramun ijolleen keenya carraa barnootaa dhiyeenyatti akka argatan gargaareeraa, baasiwwan garagaraa irraayis nu baraarera jedhan maatiin barattotaa OBN dubbise.

Mannii barumsaa kuni darewwan barnootaa 16 kutaa Laabroratori fi Mana dubbisa kitaabaa akkasumas jiddugala bashanannaa fi kilinika kan ofkessattii hammateedha.

Dabalataanis kutaawwan bulchisaa adda addaa fi galma waltajjii qaba akka Manajarrii Ijaarsa Piroojeektii kanaa obboo Biniyaam Mulaatuu himanitti.

Ijaarsa mana barmusichaa hanga walakeessa ji’a onkololessa bara 2012tti gutumaan gututtii xumuruf saffisaan hojjatamaa jiraas jedhaniru.

Ijaarramun mana baruumsa kanaa hirmaannaa barnotaas ta’e qulqullina barnoota dabaluuf gahee olaanaa qaba, yeero ammas Biroon Barnoota Oromiyaa meeshaalee barnootaa garaagaraa dhihessaa jira kan jedhan immoo Itti gaafatamaa Waajjira Barnoota Aanaa Waacaalee obbo Addisuu Taffaraati jechuun Ammahaa Geetaachoo gabaaseera.

Facebook Comments