Manni Maree Naannoo Somaalee, Caffee Oromiyaarraa muuxxannoo qooddate.

Jilli Mana Maree Naannoo Somaalee  miseensota 16 qabu Gorsaa Afyaa’ii Naannichaa kan ta’an Kab. Obbo Mooliid Hayariin durfamu Waajjira Caffee Oromiyaa Finfinneetti argamuun gitasaa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin muuxannoo har’a waljijjiiree jira.
 
Afyaa’ii Itti Aantuu Caffee Oromiyaa Addee Maahbuubaa Adam  sabni Soomaaleefi Oromoo ilmaan obbolaa hidda latiinsa Kuush irraa maddan ta’uurraa darbee, sabni kun lamaan duudhaalee, walitti hidhamiinsa aadaafi seenaa waloo hedduu kan qabu ta’uu ibsan.
 
Haa ta’u malee, ummata hariiroo waliin jireenyaa bal’aa qabu kana addaan baasuuf shirri diinaan xaxamaa ture kan saboota lamaan bakka hin buuneefi fedhii kiraasassaabdotaan raawwatamaa ture ta’uu yaadachiisuun.
 
Shirri kunimmoo saaxilameera jedhan jechuun nuti ilmaan obbolaa miira ida’amuun tokkummaa keenya daran cimsannee gara fuula duraatti tarkaanfachuu qabna jechuun Addee Maahbuubaan akeekan.
 
Dura bu’aa Jila kanaa kan ta’an Obbo Mooliid ergaa dabarsaniin nuti walitti hidhamiinsa dhiigaa qabna. Shirri diinaa addaan nu hin baasu. Sabni kun lamaan tokkummaasaa daran cimsachuu qaba. Gara keessan dhufuuf kan filanneefis kanaaf waan ta’eef, isinis dhuftanii akka nu daawwattan isin affeera jedhan.
 
Jilli kun, gurmaa’ina, hojimaata, adeemsa hordooffiifi to’annoo, seera tumuufi kkf ilaalchisee muuxannoo gama Caffeen jiru Daariktera Ijaarsa Dandeettii Manneen Maree Uummataa WCO Obbo Maammush Leellisaatiin erga dhiyaateen booda marii taasisaniin muuxannoo waliif qoodanii jiru.
 
Facebook Comments