Onkolooleessa 15, 2012 Oromiyaatti dhiiga yuniitii 4200 walitti qabuuf karoorfame

Onkolooleessa 15, 2012  guyyaa gumaacha dhiigaa guutummaa biyyaatti mata duree dhiigni koo lammii koof jedhuun taasifamu milkeessuuf hojjetamaa jiraachuu Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa beeksise.
 
Hogganaan Itti Aanaa fi Qindeessaa Damee Tajaajila Kilinikaalaa Biirichaa Dr. Abdulqaadiir Galgaloo milkaa’ina hojichaatif arjoomtota, qooda fudhattootaafi bakka bu’oota hawaasaa waliin mari’atamaa jira jedhan.
 
Guyyaa gaafa Onkolooleessa 15ttis wiirtulee baankii dhiigaa 10 Oromiyaa keessatti argaman keessatti dhiiga yunitii 4200 walitti qabuuf karoorfameera.
 
Ilaalcha dogoggoraa dhiiga kennuurratti jiruf hubannoo uumuuf sosochii duula hubannoo uumuu taasisuus akka hojjetamuu Dr. Abdulqaadiir himaniiru.
 
Arjoomtonni har’aa dhiiga barbaaddota boruu ta’uu waan danda’aniif, wayita dhiiga arjooman boru anis tajaajilamaadha jedhanii yaaduu qabu. Inni guddaan garuu dhiiga arjoomuun lubbuu baraaruu waan ta’eef kennaa kennaa caalu kana raawwachuun tajaajila lammummaarratti hirmaachuu qabu.
 
Ilaalchonni dogoggoraa nama furdaan ala dhiiga kennuun hin danda’amu, namni dhiiga kenne miidhaa fayyaatu irra gaha jedhanii yaaduufi firri koo yoo dhibame malee dhiiga hin arjoomu jechuu guufuwwan hojichaa mudatanidha.
 
Kana hambisuuf qaamolee hawaasaa garaa garaa, miidiyaaleefi dhaabbilee deggartootaa waliin ta’uun irratti hojjetamuu gaafata.
 
Hojiin dhiiga arjoomuun lubbuu baraaruu seektara tokkorraa qofa kan eegamu osoo hin ta’iin, hirmaannaa qaamoleefi hawaasa hundaa kan barbaadu waan ta’eef qindoominaan akka hojjetamuu qabu Dr. Abdulqaadiir hubachiisaniiru.
Facebook Comments