Biiroo Geejjiba Oromiyaa

OBN Sad,17,2012-Naannoo Oromiyaatti meeshaan saffisa konkolaataa daangessu baatii tokko keessaatti hojii irra kan oluu ta’uu biiroon Geejjiba Oromiyaa beeksise.

Naannoo Oromiyaatti meeshaan saffisa konkolaataa daangessu baatii tokko keessaatti hojii irra kan oluu ta’uu biiroon Geejjiba Oromiyaa beeksise.

Hogganaan Biiroo Geejjiba Oromiyaa gargaaraan Piroofeesaraa Miratuu Shaanqoo har’a ibsa midiyaaleef laatanii jiru.

Gargaaraan Piroofeesaraa Miratuu Shaanqoon wayita kana akka jedhanitti naannoo Oromiyaatti balaan konkolaataa ummata irratti miidhaa geessisaa jira.

Sababni balaa kanaas keessumattuu konkolaachistoonni saffisaan konkolaachisuu, daandii konkolaataa, Konkolaachiftonni araada garaa garaa fayyadamuu fi naamusa konkolaachisaa waliin kan wal qabatu ta’uu ibsaniiru.

Haa ta’u malee bara qabamee jiru kanatti balaan konkolaataa mudate kan yeroo biraa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu hirachuu isaas dubbataniiru.

Kanaafis biiroon Geejiba Oromiyaa qajeelfama kannaan dura hudhaa ta’anii turan hunda sirreessuu isaa dubbataniiru.

Tibbana guyyoota 3 keessaatti balaa konkolaataa naannoo Oromiyaatti mudateen lubbuun namoota 36 darbuu isaa kan himan hogganaan kun, kana booda balaan akka kanaa akka hin mudanneef biiroon Geejiba Oromiyaa hojii garaagaraa hojjechaa jira jechuun ibsaniiru.

Haluma kannaan meeshaan saffisa konkolaataa daangessu kan konkolaataa irratti hidhamu ji’a tokko keessatti hojii irra ni oolaas jedhaniiru.

Keessuumattuu balaa konkolaataa ummata irra ga’aa jiru dhabamsiisuuf konkolaataa deddeebisa ummataa ta’an irratti meeshaan kun dursa kan hidhamu ta’uu ibsaniiru.

Gama biraan immoo kannaan dura konkolaachisaan qofti hidhataa kan ture hidhannoon iddoo teessoo /BELT/ ummatnis akka hidhatu ni taasifama jedhaniiru.

Karaa biraan immoo balaa mudachaa jiru kana dhabamsiisuuf karaa miidiyaalee garaagaraa fi qaamaan ummata bira ga’uun barnootni dhimma balaa Tiraafikaa irratti ummataaf kan laatamu ta’uus eeranii jiru.

Barnootni gargaarsa duraa /First Aid/ jedhamu guyyaa booru irraa eegalee miidiyaalee fi karaa garaagaraan ummataaf kan laatamu ta’u beeksisanii jiru.

Dabalataanis gargaaraan Piroofeesaraa Miratuu Shaanqoo akka jedhanitti bara kana sirna leenjiin konkolaachisaa ittiin kenamaa ture haala qabatamaa amma jiru ilaaluun kan sireefame ta’uus dubbataniiru.

Biiroon Geejiba Oromiyaas balaa tiraafikaa kana ittisuuf biiroolee kanneen biroo waliin qindoominaan ni hojjetas jechuun ibsaniiru.

Ummatnis ga’een inni balaa tiraafikaa kana hir’isuu keessatti qabu guddaa waan ta’eef, waan isa irraa eegamu gochuutu irra jiraata jedhaniiru.

Oromiyaa keessaa yeroo amma kana kolkolaataan kuma 300 ol kan jiru ta’uun ni beekameera.
Maddi TOI.

Facebook Comments