Bu’uuraaleen misoomaa madda komii ta’an

OBN Sadaasa 1, 2012 – Bu`uuraaleen misoomaa hojjataman harkifataa ta`uun sochii hawaas diinagdee keenyaa irratti dhiibbaa fide jedhan jiraattonni Magaalaa Mattuu.

 

Yeroo dhihoo as jijjiramni magaalattii keessatti muldhatus umrii magaalattii wajjiin kan wal gituu miti jedhu jiraattonni magaalattii.Keessattuu piroojektoonni daandii kan cirrachaas ta`ee kan koobilistooniin hojjataman qulqullina hin qabus jedhaniiru. Kanneen hojjetamaa jiran ammoo iddoo heddutti harkifatee hafeera jedhu.

Harkifannaan piroojektoota kanaa dhiibbaa gama hawaasdiinagdee nurraan gahaa jiruun cinaatti baajatni mootummaa akka qisaasa`u taasisaa jira waan ta`eef mootummaan xiyyeeffannoo itti kennuu qabas jedhaniiru.

Itti gaafatamaan Mana Qopheessaa Magaalaa Mattuu obbo Hundaa`ol Mokonniin rakkoon qulqullinaafi harkifannaa piroojektootaa, jiraattonni komatan dhugaadha jedhanii,fedhii bu`uuraalee magaalattii furuuf bara kana magaalichattii bajata mootummaafi gargaarsa sagantaa guddina magaalaa Birrii miiliyoona 19 oliin bu`uuraleen misoomaa gara garaa ni hojjatama jedhaniiru.

Bafiqaaduu Mokonninitu gabaase.

Facebook Comments