Harargee murtii

OBN Sad,17,2012-magaalaa Galamsootti namtichi karaa seeraan alaa namoota deddeebisuurratti bobba’ee adabame.

Godina Harargee Lixaa Aanaa Habroo magaalaa Galamsootti namtichi karaa seeraan alaa namoota deddeebisuurratti bobba’ee namoota 12 biyyaa baasuuf osoo jedhuu argame hidhaa waggaa 19 fi birrii kuma 200 akka adabamu itti murtaa’e.

Namtichi Asadoo Mahaammad jedhamu Amajjii 4 bara 2011 namoota 12 karaa seeraan alaa gara biyya Arabaatti baasuuf osoo yaaluu eeruu ummataatiin harkaa fi harkatti qabamee to’annaa poolisii jala oolfamee ture.

Waajjirri abbaa alangaa godina Harargee Lixaa himannaa irratti banuudhaan manni murtii olaanaa godinichaa Sadaasa 16/2012 dhaddacha ooleen walfalmii bitaa fi mirgaan taasiseen badii raawwachuusaa muree dabarseera.

Abbaan seeraa mana murtee olaanaa obbo Alamuu Kallilee akka ibsanitti namoota biroo hojii walfakkaataarratti bobba’an ni hubachiisa, himatamichas ni barsiisa jechuun himatamaa Asadoo Mahaammad hidhaa waggaa 19 fi birrii kuma 200n akka adabamu itti murteesseera.TOI

Facebook Comments