Rammaddii Liigii Oromiyaa

Ramaddiin Dorgommii Liigii Oromiyaa bara 2012 ba'eera.

Ramaddiin Dorgommii Liigii Oromiyaa bara 2012 ba’eera.
Kilaboota 43 Liigii Oromiyaa bara dorgommii 2012 irratti hirmaataniif ramaddii 7tti qoodamuun ramaddiin bahee jira.
Ramaddiin bahes akkaataa walitti dhiheenya kilabootaa kan giddu galeeffateedha.


Ramaddii A: Jimmaa Shanan Gibee, Goree, Limmuu Gannat, Haluu, Biluu Noophaa ramadaman.
Ramaddii B: Beddellee, Horro Guduruu Wallaggaa, Giloobaal Wallaggaa, Gimbii, Dambidoolloo.
Ramaddii C: Geedoo, Gooroo, Gudar, Buusaa, Sadan Sooddoo, Ammayyaa, Leemmantu ramadame.
Ramaddii D: Laga Daadhii, Caancoo, Muka Xurrii, Fichee, Gabra Gurraacha, Gundomasqal, Gincii.
Ramaddii E: Sulxaana, Roobee Arsii, Itayyaa, Hurutaa, Botee, Diksiis, Adaamii Tulluu ramadamaniiru.
Ramaddii F: Walancitii, Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Awwadaay, Dukam, Haramaayaa, Bulbulaa, Mataahaaraa.
Ramaddii G: Adoolaa Woyyuu, Abbayaa, Dodolaa, Qarcaa fi Shaakkisootu waliin ramadaman. Guyyaan dorgommichi itti eegalu fuulduratti ibsama.
Turee Gannaatu Gabaase.

Facebook Comments