Shawaa Kaabaa interpiraayizii

OBN Sad,18,2012-Dargaggonnii aanaalee godina Shawaa Kaabaa hojii Interpiaayiziin milkaa'aa jiru.

Dargaggonni aanaalee Godina Shawaa Kaabaa Daabbo tolchanii gurguranii fi huccuu hodhuu irratti gurmaa’anii hojjachaa jiran, of foyyessuu bira darbanii Kaappitaala Birrii kuma dhibba Lamaa haga kuma dhibba sagalii horannee jedhan.


Godinichatti barana Interpiraayizoota ulaagaa guutan 39 gara intarpiraayiizii Guddattuu Geddu Galessaatti ceesisuuf hojjatamaa jira jedhame.
Intarpiraayizonni hojii gaarii hojjachaa jiran kunnen caalmaatti bu’aa qabessa akka hin taaneef waantota hudhaa itti ta’e himaniiru.

Intarpiraayizonni hoji fakenyumaa qabu hojjachuun milkaa’aa jiran calmaatti bu’aa qabeessa gochuufis Godinichi hojjechaa jiraatu himame.

 

Ammahaa Geetaachootu gabaase.

Facebook Comments