Shawaa Kibba Lixaa

OBN Sad,19 2012- G/Sh/K/Lixaatti walitti makamuu paartiilee obboleewwaniifi fi hundeeffama paartii badhaadhinaa irratti mariin eegalame

Dhimma paartii badhaadhinaa fi walitti makamuu paartiilee Adda Dimookiratawaa Warraaqsa Ummattoota Itiyoophiyaa fi deeggartoota, darbees hundeeffamni paartii Badhaadhinaa hoggansa Ammayyaa yeroon barbaaduudha jedhan kutaaleen hawaasaa Godina Shawaa Kibba Lixaa.

Aanaalee godinichaa keessatti dhimmoonni walitti makamuu paartii biyya bulchaa turee fi hundeeffama paartii badhaadhinaa irratti mariin sadarkaa godinaarra eegalee sadarkaa gadiitti taa’amuun eegalameera.

Hirmaattonni marichaa aanaa Walisootti argaman oromoos ta’ee saboonni fi ummattoonni biroo qixa gama siyaasaa fi hawaas-diinagdeen fayyadamoo akka hin turin qabatamaan wantoonni mul’atan agarsiiftuudha jedhan.

Faayidaalee kanaan dura akka biyyaa fi naannootti dhabame deebisuuf walitti makamuu paartiileen falaasamni Ida’amuu fala yeroon barbaaduudha jedhan.

Ta’us dhimmoonni hubannoo hawaasaa kallattii adda addaan hubachiisuu cimee itti fufuu akka qabus hirmaattonni marii kanaa dhaamaniiru.

Mariin gaggeeffama jiru tooftaa hooggansa ammayyaa Addunyaan ittiin milkooftee maddi isaa biyya keessa ta’een dhufee fi abdii egeree ta’e kanarratti taa’amaa jiruun walhubannaa cimaarra gahama jira.

Yeroo itti aanuttis marichi amma sadarkaa gaditti kan itti fufu ta’uu kan himan itti gaafatamaa waajjira paartii Badhaadhinaa Oromoo Godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Fiqaaduu Hordofaati.

Irgixaa Gonfaatu gabaase.

Facebook Comments