Yaadannoon Dr Kabajaa Artisti Xilahuun Gassasaaf akka barbaachisu gaafatame

 

Dr Kabajaa Artisti Xilahuun Gassasaa hojii aartii Itiyoophiyaa keessatti namoota adda durummaan eeraman keessaa isa jalqabaati.

Bara jireenya isaanittis Afaan Amaaraa fi Oromootiin sirboota heddu nama hawwatan sagalee kilooleen bohaarsaa turuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Sirboota Afaan Oromoo keessaa muraasni Salaamakaa yaa Gannee Salaamakaa Harka Fuune yaa Immeetee Salaamakaakanneen jedhan muraasa.

Xilahuun Gassasaa dandeettii Aartii isaan yeroo beelaafi waraanni biyyattii muudateetti amma dirree waraanaatti deemuun gumaacha isaa ba’eera.

Dr kabajaa artistii Xilahuun Gassasaa Godina Shawaa Kibba Lixaa naannawa magaalaa Walisoo iddoo Sooyyamaa jedhamutti kan dhalte yoo ta’u, hiddi dhaloota isaanii ilmaan Maccaa keessaa ilma Liiban, ilmaan Liiban keessaa immoo kan Walisooti; Ilmaan Walisoo keessaa immoo kan hangafticha Aabbuuti.

Ilmaan aabbuu keessaa kan Gurraa jedhamuu ta’uu, iddoo dhaloota isaa kanaa fi ogeeyyota qorachuun mirkanneefanneerra. Kanaaf immoo obboleessa isaa Asfaawu Kumsaa fi obboleettii isaa Zannabuu Kumsaa jedhamanis irraa odeeffannoon argame ragaadha.

Abbaan fooniin Xilaahuun dhalche Gassasaa Osoo hin ta’in kumsaa Angaasuu jedhamu. Gassasaan garuu abbaa kiristinnaa fi kan Xilahuun biratti guddachuun mana baruumsaa galchuun barsiiseedha.

Kana malees manguddoon hiriyaa Xilahuu turan Obbo Tafarraa Ida’aa fi wajjin baratan mana baruumsaa yeroo sana Goobanaa jedhamuu fi har’a mana baruumsa Walisoo Liiban jedhamutti barachuu isaanii fi wantoota armaan olitti eeree fi yeroo wajjin barachaa turan weellisuu kan jaalatuu fi kan faarfatu ta’uu himaniiru.

Aartistiin kun akka lammii biyya kanaatti jaalattoota fi dinqisiifattoota isaan ulfina qabaniif kallattii adda addaan ibsaafii turaniiru, ibsaafiis jiru. Aartistiin kun garuu ummata isaa Oromoo biratti haalan hin leellifamne namoonni jedhan na qunnamaniiru.

Doktara kabajaa Aartisti Xilahuun Gassasaa akkuma artistoota keenya biroo leellisuun, darbees immoo yaadannoon oolmaa hojii aartiin biyya isaaf gumaache ilaalcha keessa galchuu akka isa barbaachisu gaafatameera. Keessattuu naannoo dhalatee itti guddate Magaalaa Walisootti waan tokko taasifamuufii qaba jedhameera. Irgixaa Gonfaatu gabaase.

 

Facebook Comments