Guyyaa Sabaaf Sablammoota

OBN Sad,22 2012-Af-Yaa'iin Caffee Oromiyaa kab. Aadde Loomii Badhoo ayyaana saboota, sablammootafi Ummattoota Itoophiyaa yeroo 14ffaaf Finfinneetti kabajamu irratti miidiyaaleedhaf ibsa kennan.

Af-Yaa’iin Caffee Oromiyaa kab. Aadde Loomii Badhoo ayyaana saboota, sablammootafi Ummattoota Itoophiyaa yeroo 14ffaaf Finfinneetti kabajamu irratti miidiyaaleedhaf ibsa kennan.


Ayyaanichi dhaadannoo ‘Heerri Mootummaa Keenyaa Nageenya Waaraaf” jedhuun kan kabajamu yoo ta’u yeroo murteessaa ta’etti Magaalaa Finfinneetti kabajamuun isaa adda kan isa taasisuudha jedhan .

Guyyaan Ayyaana Saboota’Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa walitti dhufeenya sabootaa gama hundaan kan cimsuudha.
Ayyaanichi jijjiirama gama diinagdee fi hawaasummaa keessatti gahee olaanaa kan qabuudha.
Ayyanicharratti Sabaa fi Sablammoonni biyyattii hundi kan hirmaatu ta’us Kab Aadde Loomin dubbataniiru.

Jala bultii ayyanichaa sababeefachuun agarsiifni gara garaa yeroo amma Magaalaa Bishootutti kan jalqabame yoo ta’u guyyaa boruu irraa jalqabee Giddugala Aadaa Oromootti kan banamu ta’us Aadde Lomii Badhoo ibsaniiru.

Ayyanicha miidhagaa taasisuuf naannolee olla wajjiin mariin gara garaa gaggeefamaa  turee jira.
Nageenya ayyanichaatif qindoominaa irratti mariin bal’aan yeroo yerootti gaggeefamaa kan turee ta’uu fi sodaan nageenyaa akka hin jirres Aadde Loomin dubbataniiru.
Ummanni keenya gaafilee gara garaa karaa nagayaa fi tasgabbii qabuun hiikkachaa ayyaana sabaa fi sablammootaa karaa Aadaa,duudhaa fi safuu ummatichaa eeggateen akka xumuramuuf tumsa cimaa akka taasisan dhaamsa dabarsaniiru.

BDhKMNO

Facebook Comments