Aanalee horsiise bulaa Godina Gujii 7 keessatti bu’uraaleen misoomaa adda addaa rakkoo horsiisee bultootaa furuu danda’an hojjetamaa jira

OBN Amajjii 19, 2012 – Aanalee horsiise bulaa Godina Gujii 7 keessaatti bu’uraaleen misoomaa Birrii miliyoona 132 oliin hojjetamaa jiraachuun ibsame.

Aanalee horsiise bulaa Godina Gujii 7 keessatti bu’uraaleen misoomaa adda addaa rakkoo horsiisee bultootaa furuu danda’an kanneen akka jiddu gala gabaa beeyladootaa, daandii baadiyaafi Pirojektiin bishaan dhugaatii namaafi beeyladootaa deeggarsa Baankiin Misooma Afrikaa taasise Birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 32 ol hojjatamaa jiraachuu Itti gaafataamaan waajjira horsiisee bulaa Godina Gujii Obbo Jaallataa Waataa dubbataniiru.

Margi nyaata beeyladootaaf oolu hektaarri 700 ol kununfamaa jiraachuus Obbo Jaallataan himanii jiru.

Bu’uraaleen misoomaa kunniin irracaalaan isaanii tajaajila horsiise bultootaaf kennuu eegaluu isaaniis ibsameera.

Komiifi gaffii isaanii irraatti hunda’uun bu’uraaleen misoomaa kun isaaniif hojjatamuu isaatti kan gammadaniifi rakkoo isaanii kan furu ta’uu horsiisee bultoonni Godina Gujii dubbataniiru.

Akka Godina Gujiitti rakkoo horsiise bultoonni gama hanqina babal’ina bu’uuralee misoomaan qaban furuuf baajata mootummaafi deeggarsa dhaabbilee miti mootummaan hojiin adda addaa akka hojjatamaniif karoorfamuu obbo Jaallataan dubbataniiru.

Jiksaa Takileetu gabaase.

Facebook Comments