Abbaan Gadaa Gujii duraanii Yuubi Aagaa Xiinxanoo barattoonni barumsa isaaniif xiyyeeffaannoo kennuun barachuu qabu jedhan

OBN Amajjii 15, 2012 – Abbaan Gadaa Gujii duraanii Yuubi Aagaa Xiinxanoo barattoonni barumsa isaaniif xiyyeeffaannoo kennuun barachuu qabu jechuun dhaamani.

Abbaan Gadaa Gujii duraanii Yuubi Aagaa Xiinxanoo barattoonni sadarkaa adda addaatti barumsa isaanii barachaa jiran barumsa isaaniif xiyyeeffannoo guddaa kennuun dorgomoo ta’uun guddina biyyaa itti fuufsiisuuf ga’ee isaan irraa eegamu bahuu qabu jechuun dubbatani. Isin barattoonni yoo cimtanii hojjattan gaggeessummaa biyyaa keessaatti qooda fudhachuun ,hawaasa osoo hin baratiin isin barsiise tajaajiluun rakkoo isaa furuu dandeessu’’ jechuun dhaamani.

Yuubi Gadaa Aagaa Xiinxanoo barattoonni aadaa wal dhaga’uufi wal hubachuu gabbifachuun, gorsa abbaafi haadhaa akkasumas maanguddoo dhaga’uun dhaloota dhufuuf fakkeenya ta’uu qabu jechuun ergaa isaanii dabarsani.

Barattoonni bulchiinsa Magaalaa Shaakkisoos ergaa Yuubi Gadaa Aagaa Xiinxanoo dabarsan dhaga’uun barumsa keenyaaf xiyyeeffannoon kennuun ni hojjanna, nageenya manneen barnootaa eeguufis qaama dhimmi ilaallatu waliin ni hojjanna jechuun dubbataniiru.

Jiksaa Takileetu gabaase.

Facebook Comments