Dargaggoonni Aanaa Warra Jaarsoo hojiilee Duudhalee Sirna Gadaan hoogganamuuf hojjetamaa jiru ni deeggarra jedhan

OBN Amajjii 18, 2012 – Duudhalee Sirna Gadaa hubatanii ittiin hoogganamuuf hojilee hojjetamaa jiru keessatti adda durummaan gahee nurraa eeggamu ni baana jedhan dargaggoonni Aanaa Warra Jaarsoo.

Biyya nageenyi, diimokiraasiiniifi misomaan fakkeenya taate uumuuf duudhalee Sirna Gadaatin hoogganamuun barbaachisaa akka ta’e Abbootiin Gadaa Tuulamaa hubachiisan.

Waggoottan darbanitti Aanaalee Godina Shawaa Kaabaattii Sirna Gadaa sababoota gara garaatiin laafaa dhufe deebisanii haaroomsuun bakka bu’oota Caaffee Gadaa Tuulamaa horachuuf yaaliin godhamaa ture.Haa ta’u malee haga barbadamee miti.

Sirni Gadaa qabeenya addunyaa ta’ee kana dhaloonni ammaa hubannoo guutuun horatee akka ittiin hoogganamuufis Gumiin Abbootii Gadaa Aanaa Warra Jaarsoo kufee turerraa deebi’ee haarome hundaa’era.

Gumii Abbootii Gadaa kanas kan haaromsanii hundeessan jila Abbaa Caffee Tuulamaa Hunde Bayyanaatin durfamuudha.

Sirna bulchinsaa Oromoon addunyaaf gumaache kanaan caalmaatti hoogganamuunis biyya nageenyi, diimokiraasiin fi misoomaan fakkeenya taate uumuuf duudhalee Sirna Gadaatin hoogganamuun barbaachisaa akka ta’es Abbaan Caffee Tuulamaa Hundee Bayyanaa dhaamaniiru. Keessattuu Gadaa kufte deebisuuf caalmaatti hojjechuu qabnas jedhaniiru.

Hawaasni Oromoo Aanaa Warra Jaarsoo eenyummaa ofii caalmaatti hubachuun uumaafi duudhaa ganamaatti deebisuuf hundeeffamni Gumii Abbootii Gadaa kun barbaachiseera kan jedhan immoo Itti gaafatamtuu Waajjira Aadaafi Tuurizimii Godina Shawaa Kaabaa Aadde Almaaz Makbiib.

Duudhalee Sirna Gadaa hubatanii ittiin hoogganamuuf hojiilee hojjetamaa jiru keessatti adda durummaan gahee nurraa eeggamu ni baana jedhaniiru dargaggoonni Warra Jaarsoo sirna kanarratti argaman.

Ammahaa Geetaachootu gabaase.

Facebook Comments