“Torban torbaniin muudna malee hoogganaa hojiirra ciisu baannee hin deemnu”

Hoogganaa hojiirra ciisu

“Torban torbaniin muudna malee hoogganaa hojiirra ciisu baannee hin deemnu”

OBN Amajjii 16,2012 – “Torban torbaniin muudna malee hoogganaa hojiirra ciisu baannee hin deemnu”
pirezidaant Shimallis Abdiisaa.

Gamaagamni raawwii hojii seektaroota mootummaa naannoo Oromiyaa kurmaana lammaffaa Roobii darbe adeemsifame kan hojii itti kenname sirnaan raawwate kan itti jajameefi kan hanqina qabuufi raawwiin isaa guutuu hintaane kan akeekkachiisni itti kenname ture.

Gamaagamicharratti kilaastarri misooma baadiyyaa kan itti jajame yoo ta’u, kilaastarootni magaalaafi dhimmoota hawaasummaa immoo kan itti qeeqamaniifi akka sirrataniif akeekachiifni itti kennameedha.

Raawwii hojii sektaroota mootummaa naannichaa kurmaana 2fa guyyoota lamaaf waajjira Pirezdaantiitti gamaaggamamaa turerratti argamuudhaan yaada guduunfaafi kallattii fuula duraa kan kennan pirezeedaantii ittaanaan naannichaa Obbo Shimallis Abdiisaa, raawwiin ji’oota ja’aa milkiifi hanqinootaan kan walmake ta’uu ibsaniiru.

Gama kilaastara magaalaatiin wareera lafaa dhimma ijoo ta’ee waltajjicharratti ka’e yeroo ittaanutti furmaata argatee dhihaachuu akka qabu kan akeekkachiisan pirezdaantichi, saamichiifi weerarri lafaa bifa qindaa’een gaggeeffamaa jiru dhaabuuf tarkaanfiin sirreeffamaa irratti fudhatamuu akka qabus ibsaniiru

Kun ta’uu baannaan hooggantota dhimmichi kallattiidhaanis ta’ee al kallattidhaan hoogganuu dadhaban irratti tarkaanffiin sirreeffamaa kan fudhatamu ta’uus dubbataniiru.

Hooggansi hunduu dhimma carraa hojii uumuu akka hojii ijootti fudhachuu kan qabu ta’uufi humna baratee maatii isaa irratti fe’amaa jiru hojitti galchuun ergama hooggansaa ta’uu akka qabus ibsaniiru.

Hooggansi muudamu kamiyyuu hojii laakka’amee itti kenname laakka’ee hojjachuu baannaan akka durii wal baatanii deemuun waan hinyaadamne ta’uus ibsaniiru.

Nama hojjatuufi quuqama hawaasaa qabatamaan mirkaneesse jajjabeessaa, hoogganaa haasaa duwwaan teessoo irra taa’ee ummatatti qoosu immoo itti gaafatamaa taasisuuf qophoofneerra kan jedhan pirezdaantichi, yeroo yeroon hoogganaa jijjiiruun hin barbaachisu yaadni jedhu fudhatama hinqabu.

Bakka hooggansi hojii ramadameef sana sirnaan hin raawwatiniifi teessoo irra taa’ee mugutti torbaan torbaaniinis taanaan hoogganaa muuduun kan itti fufu ta’uu himaniiru.

Bu’uuraaleen misoomaa osoo hin jiraatin magaalaan babal’achuun yaaddoo malee carraa guddinaa ta’uu waan hindandeenyeef to’annoofi hordoffiin cimuu akka qabu kan yaadachiisan pirezidaantichi, sektara baadiyyaa keessattis pirojektoonni waliin ga’insa daandiifi bishaan dhugaatii ijaaramaa jiran harki caalaan harkifachuufi kaan ammoo kan dhaabbatan waan jiraniif hojiin kun kurmaana itti aanu keessatti xiyyeeffannoo addaa argatee xumuramuu akka qabus dhaamaniiru.

Qindoomina seektarootaa cimsuun, carraa hojii bal’aa uumuun, tajaajila lammummaa babal’isuun, hojii hunda qulqullinaafi yeroo qabameef keessatti xumuruufi aadaa qusannoo dagaagsuun akka kallattiitti kaa’ameera.Gaazeexaa Bariisaarraa Odeefanne.

 

Facebook Comments