Jiraatonni Godina Buunnoo Beddellee miseensa inshuraansii fayyaa ta’uun ni fayyadeera jedhan

OBN Amajjii 7, 2012 – Godina Buunnoo Beddelleetti miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta’uun keenyaa rakkoofi yaaddoo fayyaa jalaa ba’uun yaada keenya gara misoomaatti deebisuun warraaqsa dinagdee akka biyyaatti eegalame milkeesuuf ga’ee keenya akka baanuuf nu gargaareera jedhan.

Jirattoonni kunneen rakkoo gama hanqina dhiyeessii qorichaan jirus akka furamuuf gaafatanii jiru. Waajjirri Eegumsa Fayyaa Godinchaas abbaa warraa mara gama inshuraansii fayyaan fayyadamaa taasisuuf sosochii inshuraansii fayyaa ji’a 1f turu Magaalaa Beddelleetti eegalsiisuun waajjiraalee eegumsa fayyaa aanoleefi magaalotaa inshuraansii fayyaa hawaasaa irratti raawwii olaanaa qabaniifis beekamtii kennee jira.

Itti gaafatamaan Waajjira Eegumsa Fayyaa Godinichaa gama isaaniitiin abbootiin warraa kuma 51 fi 800 ol miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta’uun fayyadamaa jiran keessaa kumni 21 harka qalleeyyii akka ta’an eeruun abbaa warraa mara biraan ga’uufis hojjechaa akka jiran himanii, rakkoo gama dhiyeessii qorichaan jiru furuufis qaamolee gara garaa waliin qindoomanee hojjechaa jirraas jedhan.

Leencoo Tasgaraatu gabaase.

Facebook Comments