Waldaa Liqiifi Qusannoon gurmaa’uun rakkoo keenya ofumaaf hiikachaa jirra jedhan miseensonni waldichaa

OBN Amajjii 8, 2012 – Hanqina maallaqaa jiruufi yeroo rakkoo Waldaa Liqiifi Qusannoon gurmaa’uun rakkoo keenya ofumaaf hiikachaa jirra jedhan miseensonni waldichaa.

Godina Shawaa Kibba Lixaatti waldaaleen Liqiifi Qusannoo 600 ol gurmaa’uun rakkoo dhuunfaa isaanii hiikachuu malees diinagdee Oromoo guddisuu keessatti gahee isaanii bahaa jiraachuu Waajjirri Babal’ina Waldaa Hojii Gamtaa godinichaa beeksiseera.

Waldaaleen Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciitti arganne sadarkaa baadiyyaa fi magaalaatti hundaa’uun, rakkoo yeroof miseensotaf liqii kennuun, abdii boruuf immoo qusannaa kaawachaa jiraachuu miseensotatu ragaa baha.

Qusannaa ga’eessotaa malees addatti qusannaan daa’immanii miseensota 112 kan jiru yoo ta’u, qusannaa kanaan beekamtii fi badhaasni Sadarkaa federaalaatii kan kenname ta’uun himameera. Kana malees daa’immanis aadaa qusannaa barachuun abdii fuula duraa ta’uu oddeeffanne.

Godinichatti waldaaleen aanaalerra jiran qindaa’uun Yuuniyeenii Qusannoo fi Liqii Biiftuu Barii jedhamus hundeessaniiru.

Akka Godina Shawaa Kibba Lixaatti Waldaaleen Liqiifi Qusannaa dhibba 617 kan jiran yoo ta’u, fuulduraafis caalmaatti ni hojjatama kan jedhan Itti gaafatamaa Waajjira Babal’ina Waldaa Hojii Gamtaa godinichaa obbo Walabummaa Raggasaati. Akka obbo Walabummaan jedhanitti waldaaleen kunneen bu’aa yeroon rakkoo dhuunfaa hiikuu qofa osoo hin ta’in diinagdee Oromoo cimsuu keessatti gahee waan qabuuf deeggarsa barbaachisu hunda taasisuun fuulduratti deemnas jedhaniiru.

Irgixaa Gonfaatu gabaase.

Facebook Comments