Yaa’iin Abbootii Seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan gaggeeffamaa jira

OBN Amajjii 8, 2012 – Yaa’iin Abbootii Seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira.

Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e pireezidaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru.

Wixineen labsii hundeeffama waldaa Abbootii Seeraa dhiyaachuun kan irratti mari’atamu ta’uus dubbataniiru.

Abbootiin Seeraa fi manneen murtii dhimoota filannoo bara 2012 irratti haala kamiin hojjechuu akka qaban ilaalchisees mariin ni gaggeeffama jedhameera.

Abbootii Seeraa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaniif beekkamtiin kan laatamu ta’unis ibsameera.

Yaa’ii kanaan dhimmoota jajjaboo kenniinsa tajaajila Abbaa Seerummaa manneen murtii naannichaa bu’a qabeessa taasisan irratti mari’atamee kallattiin kan kaa’amu ta’uun eerameera.

Yaa’ii kana irratti pireezidaantonni manneen murtii aanaalee, pireezidaantonnii fi Abbootiin Seeraa manneen murtii olaanaa godinaalee fi mana murtii waliigalaa Oromiyaa hirmaachaa jiraachuu FBCn gabaaseera.

Facebook Comments