Caffeen Oromiyaa Yaa’ii idilee 11ffaa bara hojii 5ffaa Guraandhala 10 fi 11 ni taa’a.

Caffeen Oromiyaa Yaa'ii idilee 11ffaa bara hojii 5ffaa Guraandhala 10 fi 11 ni taa'a.

 

 

 

 

OBN Gur 09,2012-Caffeen Oromiyaa Yaa’ii idilee 11ffaa bara hojii 5ffaa Guraandhala 10 fi 11 ni taa’a.

Yaa’ii kanaanis dhimmoonni olaantummaa seeraa fi nageenyaa bal’inaan akka irratti mari’atamu Af-Yaa’iin Caffee Oromiyaa Loomii Badhoo himniiru

Caffeen Oromiyaa kurmaana lamaan darban keessaa hojirraa oolmaa karoora kallattiiwwan Yaa’ii 10ffaan taa’aani turan hojii to’annoo fi hordofii hojjetaa ture jedha.

Koreewwan idilee 8 Caffeen hundaa’an turan Godinoota 6, magaalota 4 fi gandoota aanaaleetti hordoofii fi daawwannaan dirree gochuun hanqinootni akka sirraa’an duub deebii kenna gamaaggamaa turus eeraniiru

Rakkoolee keessaa fi alaa yommuu mudatan duudha sirna Gadaatin akkata itti furamuu dandahanirraatti abbooti Gadaa, Hayyoolee Yuunvaarsitii fi qaamolee hawaasaa garagaraa waliin hojii hojjatameen milkaa’aa ture jedhan Aadde Loomiin.

Nageenyii Oromiyaa akka mirkanaa’uuf mariiwwan gara garaa taa’amaa ture bu’a qabeessa ta’uu eeraniiru; Naannolee waliinis mariin taa’amaa ture milkaa’aa ture.

Caffeen Oromiyaa Yaa’ii idilee 11ffaa booru eegaluun raawwii qaamolee rawwachiiftuu haqinaa fi ciminoota turanirraatti gaabasni Itti aanaa Preezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obboo Shimallis Abdisaan dhiyaaatas jedhame.
Gabaasa dhiyaaturrattis miseensoonni caffee irratti mari’atu jedhan.Caffeen Wixineewwaan labsii 6 fi muudama gara garaas ni raggaasisa jedhamee eegama.

Facebook Comments