Miidhaa dhukkuboonni daddarboon hawaasarraan geessisu hambisuuf hojjetamaa jira

OBN Gurraandhala 03, 2012 – Miidhaa dhukkuboonni daddarboon hawaasarraan geessisu hambisuuf dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaa gara garaa waliin hojjachaa jiraachuu Yuuniversiitiin Arsii beeksise.

Imammata dhukkuboota daddarboo dursanii ittisuuf mootummaan baase milkeessuun hawaasa dhibee irraa bilisa tahe horachuufi tajaajila qulqullina qabuu fi si’ataa akkasumas dhaqqabummaa qabu hawaasaaf kennuuf Yuuniversiitiin Arsii dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaa gara garaa waliin hojjachaa jiraachuu pireezidaantiin Yuuniversiitii Arsii Dr.Dhugumaa Addunyaa himan.

Yuuniversiitiin Arsii hojiiwwan baruufi barsiisuutiin cinatti tajaajila hawaasummaa gara garaa hawaasa naannootiif kennaa jiraachuus Dr.Dhugumaan kan dubbatan. Haaluma kanaan tajaajilli fayyaa hawaasaaf kennamu akka fooyyahuuf dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaa akka ‘Human Brigde’ biyya Siwiidiiniifi ‘Hirsch Institute of Tropical Medicine’ biyya Jarman waliin hojjatamaa jira jedhan.

Dhaabbanni ‘Human Brigde’ meeshaalee tajaajila fayyaatiif oolan konteenara 10 Hospitaalota Asallaa, Boqojjiifi Shaashamanneetiif akkasumas buufataalee fayyaa Dheeraa, Itayyaafi Sagureetiif akka kennu taasifameera.

Dabalataanis dhaabbanni kun yeroo dhihoo keessatti hospitaalota Godina Arsii keessa jiran Hospitaala Roobee Diida’aa, Shirkaafi Hospitaala Qarsaatiif meeshaalee tajaajila fayyaatiif oolan akka kennu himan Dr.Dhugumaan.

Dhukkuboota daddarboo tahan toohachuufis tahee tajaajilli dhaabbilee fayyaa Hospitaala Asallaa dabalatee godinicha keessa jiran akka fooyyahuufis dhaabbanni biyya ‘Jarman Hirsch Institute of Tropical Medicine’ jedhamu waliin hojjatamaa jira jedhan.

Meedikaal Daayreektariin Hospitaala Asallaa Dr.Namoo Amboo kenni tajaajila fayyaa Hospitaala Asallaa waggaa sadiin dura harka 11 irra ture, yeroo ammaa hojii dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaa kanneen waliin hojjatameen harka 78 irra gaheera jedhan.

dhaabbileen kunneen qorannoowwan fayyaa gara garaa dhibeewwan daddarboo irratti taasisuu, leenjiiwwan gahuumsa ogeessotaa dabalan kennuun qulqullinni tajaajila fayyaa akka dabaluufi dhibeewwan daddarboon akka hirdhatan taaaifameera jedhan.

Dhaabbanni ‘Hirsch Institute of Tropical Medical’ jedhamu ammas haala dhukkuboota daddarboo itti toohachuun dandahamu irratti ogeessota fayyaa gara garaatiif leenjii kennuu irratti argama. Ogeessonni leenjii fudhachaa jiranis leenjiin kennamaafii jiru dandeettii isaanii kan fooyyessuufi tatamsa’iimsa dhibee daddarboo toohachuuf kan isaan fayyadu tahuu himan.

Nageessoo Galchuutu gabaase.

Facebook Comments