Oromiyaatti sochii rakkoolee pirojektoota 66 hiikuuf eegalame

Oromiyaan qabeenya uumamaan badhaatuu ta’uusheetiin invastimantiin biyyattii harki caalu naannicha keessatti kan argamuudha. Kana malees magaalonni magaalaa gudditti Oromiyaa, Itoophiyaafi teessoo Gamtaa Afrikaa Finfinneetti marsaniifi dhiheenyatti jiran magaalota Oromiyaa waan ta’anif kuufamni invastimantii akka itti heddummatuuf sababas ta’eeraaf.
 
Haa ta’u malee Oromiyaan damee kanarra hanga fayyadamuu qabdu hin fayyadamne. Keessumaa dargaggoonni hedduu gaafa hojiin invastimantii tokko qe’eesaaniitti banamu fayyadamoo ta’uu osoo qabanii halaala taa’anii ilaaluuf dirqamaniiru.
Gaafa namni fagoodhaa dhufee lafa abbaasaaniirratti badhaadhu, isaan garuu akka keessummaatti ilaalaa turan, muraasni immoo hojiilee xixiqqoorratti hirmaatanii akka hinduunetti jiraataa turan.
 
Kana malees dameen kun kenniinsa lafaa, eeyyamaa, liqaafi kkftiin waan walqabatuuf daran sassaabdummaa kiraaf kan saaxilameedha. Abbootiin qabeenyaa baay’een faayidaa damichi qabu waan beekaniif wantoota karaa seeraafi qajeelfamaan raawwachuurra qaxxaamura raawwachuu barbaadu.
Waan hunda qarshiisaaniitiin argachuu akka danda’anitti waan yaadaniif karaa qajeelaarra deemuun yeroosaanii fixuu hinbarbaadan. Kanarraa kana ka’e mootummaadhumtu raawwachiistootasaa ajajuuf rakkataa ture.
Facebook Comments