Tajaajilli Manneen Murtii keessatti kennamaa jiru fooyyessuuf hojjetamaa jira

OBN Amajjii 29, 2012 – Tajaajilli Manneen Murtii keessatti kennamaa jiru fooyya’iinsa qabaatus, rakkoo qulqullina tajaajila abbaa seerummaa, rakkoo naamusaa abbootii seeraafi ragaa sobaarratti fooyyeessuuf hojjatamuu akka qabu himame.

Yaa’iin abbootii seeraa 2ffaa Manneen Murtii Godina Arsii taa’ameera. Yaa’ii kanarraatti hojiiwwan kenniinsa tajaajila manneen murtii aanaaleefi Mana Murtii Olaanaa Godina Arsii dhihaateera.

Haaluma kanaan manneen murtii Godina Arsii keessa jiran tajaajila abbaa seerummaa qulqullina qabu kennuu keessatti fooyya’iinsi akka jiru himameera. Bara 2011 keessatti galmeen 60,000 Mana Murtii Olaanaa Godina Arsiitti dhihaatan keessaa galmeewwaan 57,000 murtii akka argate kan himan pireezidaantiin Mana Murtii Olaanaa Godina Arsii obbo Makonnin Raggaasaa kan himan.

Manneen Murtii aanaalee Godina Arsii keessatti tajaajilli murtii haqaa mirkaneessuu hojjatamaa jiraatus ammas rakkoo qulqullina tajaajila abbaa seerummaafi rakkoo naamusaa abbootii seeraa irratti fooyya’iinsi akka barbaachisu obbo Makonnin kan himan.

Akka Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaattis tajaajilli abbaa seerummaa qulqullina, si’oomina, haqa qabeessaafi dhaqqabummaa kennuu irratti argama kan jedhan obbo Gonfaa Atoomaa Daayreektarri Daayreektoreetii Dhimmoota Kominikeeshiinii Mana Murtii Waliigala Oromiyaati.

Bu’aawwan argaman akkuma jiranitti tahee barri keessa jirru bara filannoon itti gaggeeffamu waan taheef, manneen murtii naannoo keenyaa nageenya kabachiisuufi olaantummaa seeraa kabachiisuun filannoon bara kanaa haqa qabeessaafi amanamaa akka tahuuf ciminaan hojjachuu qabdu jedhan.

Hirmaattonnis manneen murtii miidhaa ragaan sobaa murtii haqaa kennuurratti fidu hambisuuf hojjatamuu qaba jedhan.

Nageessoo Galchuutu gabaase.

Facebook Comments