Yaa`iin Abbootii seeraa Manneen Murtii Godina Iluu Abbaa Boor Magaalaa Mattuutti gaggeeffame

OBN Amajjii 30, 2012 – Yaa`iin Abbootii seeraa Manneen Murtii Godina Iluu Abbaa Boor Magaalaa Mattuutti gaggeeffame.

Riifoormiin qaamolee haqaa haaraan hojiirra oole kun haqni hawaasaa manneen murtiitti eegamee, qindoominaan waliin akka hojjataniif kan gargaaraa jiru ta`uus qaamoleen haqaa Manneen murtii Godina Iluu Abbaa Boor kunneen himaniiru.

Yaa`ii Abbootii seeraa Manneen Murtii Godina Iluu Abbaa Boor gaggeeffameen barreeffamni imala jijjiiramaa manneen murtii godinichaa dhihaatee irratti mar`iatameera. Manneen murtii godinichaa heera mootummaa,dantaa federaalaafi naannichaa eeguun haqa loogiirraa bilisaa kennaa turuun akka ciminaatti ka`eera.

Rakkoon dandeettiin walqabatu, rakkoon ilaalchaa akkasumas rakkoon naamusaa hanqinoota Abbootiin seeraa muraasa biratti muldhatu ta`uu barreeffamichi eereera.
Riifoormiin aangoo gadi buusee qaamolee haqaa aanaleef kennu yeroo dhihoo hojiirra oole manneen haqaa aanaalee irra jiran gahee guddaa akka taphatan taasisuun lammiileen fagoo osoo hin deemin dadhabbii malee haqa akka argataniif kan gargaaru akkasumas qaamolee haqaa hunda waliin hojiin qindoominaan akka hojjatamuuf kan gargaaruudha jedhan.

Ragaan sobaa wantoota manneen murtii godinichaa qoraa ture jedhanii kana furuufi gahee keenya adda baafannee hojii fooyyee qabu hojjataa jirraa jedhan Pireezidaantiin Manneen Murtii Waliigalaa Godina Iluu Abbaa Boor Obbo Takkaalign Asfaawu. Labsiin haaraan 216 muraa 2011 dhufe kun dhamaatii hawaasaa salphisee jira jedhan.

Ji`oota jahan darban kana qofatti dhimmoonni yakkaafi hariiroo hawaasaan walqabatan kumni jahafi dhibbi saddeetiifi 91 qoratamee dhimmoota kuma shaniifi 530 irratti murtiin kan laatameefi yakkoota kuma tokkoofi dhibba sadiifi 61 ammoo beellamaan kan jiran ta`u waajjira mana murtii godinichaa irraa odeeffanneerra.
Addunyaa Tusaatu gabaase.

Facebook Comments