Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Mana Sirreessaa Oromiyaa Magaalaa Sabbataatti argamuun sirreeffamtoonni seeraa tatamsa’iina Vaayirasii Koroonaatiif akka hin saaxilamneef deeggarsa meeshaalee qulqullinaa adda addaa gumaachan

Jilli Afyaa’ii Caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhootiin durfamu sirreeffamtoota seeraa Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa Oromiyaa Magaalaa Sabbataa jiran cinaatti argamuun piroojeektiiwwan hojjetamaa jiran daawwachuun sirreeffamtoota waliinis haala qabiinsa isaanii irratti mari’atanii jiru.

Itti aansuunis aadde Loomiin akka ibsanitti, akka fakkeenyaatti mana sirreessaa Magaalaa Sabbataatti argamu kan daawwanne ta’us, qalbiin keenya sirreeffamtoota guutummaa Oromiyaa keessatti argaman bira jira jedhan. Sirreeffamaan seeraa tokko wayita mana sirreessaa seenu badii dalage irraa akka baratuufi wayita bahus hawaasa keessaa dhufeef fakkeenya ta’uu akka qabu marii sirreeffamtoota waliin taasisan irratti ergaa dabarsaniiru.

Sababa Vaayirasii Kooronaatiin har’a kan walargan ta’uu ibsuun, Caffeen Oromiyaa qaama ummata bakka bu’ee hojjetu waan ta’eef, Koreewwan Dhaabbii Caffee hordoffiifi to’annoo bakkeewwan adda addaatti yeroo garaa garaatti qabiinsa mirga namoomaa bulchiinsa manneen sirreessaa keessa jiru irratti hojjechaa kan ture yommuu ta’u, gara fuula duraattis isaan cinaatti argamuun kan hojjetan ta’uu aadde Loomiin akeekaniiru.

Xumuura irrattis, sirreeffamtoonni seeraa Vaayirasii Koroonaa ofirraa ittisuuf maloota hordofamuu qaban hunda akka hordofan hubachiisuun meeshaalee dhibee kana to’achuuf tajaajilan sirreeffamtoota seeraa kanaaf gumaachanii jiru. Fuula Feesbuukii Caffee Oromiyaarraa Odeefanne.

Facebook Comments