Gafarsi qa’eetti guddate rakkoo uumaa jira jedhame

Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Daarimuu Ganda Abbunna Galitti gafarsi akka dhalateen argame qe’ee qonnaan bulaa abbaafi ilma obbo Dammalaash Kaasahuuniifi ilmaa isaanii dargaggoo Gaashuu Dammalaashin guddate warra guddiseefi jiraattoota naannootti argamuuf yaaddoo ta’uun himame.

Obbo Dammalaash Kaasahuun ilmi isaanii Gaashuun jabbii xiqqoon bosona keessatti arge jedhe itti himuu isaatiin mana saani dhaltee elmamaa jirtu waan jirtuuf ishee hosifinee guddisna jedhanii bara 2008 gara mana isaanitti fuudhanii galuun wal garagaaranii guddisu.

Haa ta’u malee oole bulee amalli bineensumma isaa guddacha deemuu isaafi fedhiin nyaata isaas dabalaa deemuun miidhaan nyaatan isaa qooduun cinaatti maasii irraa oomisha turaanis akka dheeduuf dhisanifi walin jiraachu itti fufu.

Olee bulees horiifi maatii isaanin alaatti horiifi nama maatiin alaa tahe irratti miidha geesisuun jireenya hawaasumma isaanii jequun cinaatti badii inni uumuuf baasii kafaluun baasi dabalatatiif akka saxileen himu.

Sangaa nama biraa tokko nyaate ni kafalan, nama qabate irraa buusuun bakka midhamani jiranutti waldhansisufi deggeruun humna keenya ol tahee yaaddoo keessa nuu buuserra jedhaan abba fi ilmi kun.

Qaamolee Mootummaatti beeksifnus furmaata dhabne yeroo ammaa maatii maasiifi qabeenya isaanifi hawaasa naannoo eeguun rakkacha jira furmaati nuuf haa laatamu jechuun OBNtti himatan.

Dhaabbata Bosonaafi Bineensoota Bosonaa godinichatti hojii gaggeessaan Distrikti Yaayyoo obbo Girma Baqqalaa rakkoon eerame sirriidha gama keenyaan qaama godinaatti beeksifnee deebii dhabne jedhan.Hojii Gaggeessituun Dhaabbata Bosonaafi Bineensa Bosonaa damee Godina Iluu Abbaa Boor aadde Amarechi Gadilee rakkoon gafarsichaan gahaa jiru sirriidha nutis akka naannootti furmaati akka itti laatamu beeksifnee deebii eeggachaa jira jedhan.

Kan gabaase Lijaalrm Abarraati.

Facebook Comments