Godina Baalee Aanaa Agaarfaatti rakkooleen haawaas diinagdee jiraattotaa furamuun ibsame

OBN Gurraandhala 29, 2012 – Godina Baaleeti jiraattooni aanaa Agaarfaa rakkooleen hawaas diinagdee sababa rakkoo daandiin cirrachaa hojjetamuu dhabuun nu mudataa ture nuuf furameera jedhan.

Daandiin cirrachaa Magaalaa Agaarfaa irraa gara Ganda Maqqaallaafi Odaa Nageellee geessu kiilomeetirr 28 Birrii miiliyoona 23’n sagantaa waliin gayiinsa Daandiwwan baadiyyaatin hojjatamuu eegalee yeroo ammaati kiilomeetirri 21 xumuramee tajaajila kennuu eegaleera.

Gandoota baadiyyaa aanichaa fageenyarra jiran walqunnamsiisuun rakkoo gama hawaasummaafi diinagdeesaaniitin ture furuurra darbee, sochii geejjibaa saffisiisuun rakkoon gabaa omishasaanii furamuufis dubbatu.

Baajata Aanichaatin daandiin cirrachaa gandootaafi gandoota walqunnamsiisu kiilometirri 10 dabalataamnis hojjatamuu jalqabeera.

Bara kana akka Godinichaatti baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaafi hirmaannaa hawaasaa Birrii miiliyoona 49 oliin daandiin kiilomeetira 117 hojjechuuf karoorfamee yeroo ammaati kiilomeetiri 89 hojiinsaa xumuramee tajaajilaaf gaheeras jedhameera.

Kan hafes haaluma karoorfameen hojjatamaa jiraachuusaa bakka bu’aan I/G Waajjira Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii Godinichaa obbo kababaw Laggasaa kan himan.

Riqaaleen 3 ijaarsisaanii xumuramee tajaajila kennuu akka eegalanis obboo Kababaw himniiru.

Abdulrazzaaq Muhaammadtu gabaase.

Facebook Comments