Godina Buunnoo Beddelleetti sanyiiwwan filatamaafi callaa guddistuun kuntaala kuma 2 fi dhibba 9fi 22 awwalaman

Bara 2005 mootummaan wabii nyaataa mirkaneessuufi oomishaafi oomishtummaa qonnaan bultootaa dabaluuf xaawoo gosa gara garaafi sanyii filatamaa bifa liqiitiin qonnaan bultootaaf dhiyeessuus dhiyeessiin fedhii qonnaan bultootaa waan caaleef mankuusaa keessatti hafuun callaa guddistuufi sanyiin filatamoo kuntaala kuma lamaafi dhibba 9fi 22 yeroon tajaajila isaanii irra waan darbeef qisaasina maallaqaa fiduu irra darbee faalama naannootiif sababa ta’ee waan jiruuf boollatti naqamuun awwalamanii jiru.

Hoji gaggeessaan Ejensii Babal’ina Waldaa Hojii Gamtaa Godinichaa Obbo Wandimmuu Raggasaa gama isaaniitiin sanyiiwwanfi callaa guddistoonni dhabamsiifaman Birrii miiliyoona 5.1 tti akka tilmaamamu eeruun gara fuulduraattis rakkoon akkasii akka hin dabalamneef cimnee hojjenna jedhan.

Callaa guddistuufi sanyiin filatamoo yeroon tajaajilli isaanii irra darbuun awwalamaa jiran miliqanii qonnaan bultoota bira akka hin geenyeef qonnaan bultootaaf hubannoo kennineerra kan jedhan Hoogganaan Itti aanaa Waajjira Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Godina Buunnoo Beddellee obbo Lijaalem Bafiqaaduu to’annoofi hordoffii cimaas taasisaa jirra jedhan.

Qonnaan bultoonnis galteewwan qonnaaf isaan gargaaran kamiyyuu namoota dhuunfarraa akka hin binne dhaamsa dabarsaniiru jechuun Leencoo Tasgaraatu gabaase.

Facebook Comments