Ibsa Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Orommiyaa

Tatamsa’ina vaayirasii Koronaa to’achuudhaaf mootummaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachuu eegaluunsaa ni yaadatama. Seekteroonni hojii fayyaa hawaasaa irratti hojjetanis odeeffannoowwan tooftaa of eeggannoo irratti fuulleffatan itti fufiinsaan miidiyaatti fayyadamanii tamsaasaa jiru.

Tooftaawwan of eeggannoo fayyaa tatamsa’ina vaayirasii Koronaa to’achuuf ogeeyyii fayyaatiin labsaman keessaa namni harka isaa saamunaafi wantoota naannawaa isaatti argamanitti fayyadamee akka dhiqatu kan haffeeru ta’uun isaa ni beekama. Harka dhiqannaan qulqullina dhuunfaa eeggachuuf hojiiwwan raawwataman keessaa tokko yammuu ta’u, bakka hundatti hojiirra ooluu kan qabuufi salphaatti raawwatamuu kan danda’uu dha.

Kanaafuu, manneen hojii mootummaa, dhaabbilee dhuunfaa, giddu-galeessota daldalaafi warshaalee, akkasumas, bakkeewwan walitti qabama hawaasaa hundatti iddoon tajaajila harka dhiqannaa akka qophaa’u gochuun barbaachisaa ta’ee argameera.

Bifuma wal fakkaatuun, hawaasni bal’aanis sadarkaa maatiifi dhuunfaatti harka isaa dhiqachuudhaan fayyaa isaa akka eeggatuuf odeeffannoon irra deddeebiidhaan kennamaa jira.

Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti koreen taaksi foorsii sadarkaa hundatti hundaa’ee hojii keessa kan jiru yammuu ta’u, hojiiwwan hedduu akka koree kanaatti raawwataman keessaa yaa’iinsa odeeffannoo hammeenyaafi of eeggannoo dhibee Koronaa irratti fuulleffate wayitawummaa isaa kan eeggateefi qulqullinaan hawaasa bira akka ga’u gochuu dha.

Bu’uuruma kanaan, namni hundinuu bakka jirutti of eeggannoo fayyaa tatamsa’ina dhibee Koronnaa to’achuuf taasifamu qabatamaan akka hojiirra oolchuuf, guyyaa har’aa guutuu naannoo Oromiyaatti harka dhiqannaan labsameera.

Kanaafuu, koreen taaksi foorsii sadarkaan jiru odeeffannoo hawaasaaf qaqqabsiisuufi dhiyeessii barbaachisaan deeggaruurratti kan hojjetu yammuu ta’u, namni hundinuu bakka hundatti harka isaa dhiqachuudhaan fayyaa isaa eeggachuudhaaf akka murteessu dhaamameera.
Harka keenya dhiqachuudhaan fayyaa keenya haa eeggannu!!!
BDhKMNO

Bitootessa 2012
Finfinnee

Facebook Comments