Jiraatonni Godina Baalee Magaalaa Roobee magaalaa isaanii keessatti piroojaktoonni adda addaa ijaaramuuf karoorfamuun kan isaan gammachiise ta’uu himan

Jiraatonni Godina Baalee Magaalaa Roobee piroojaktiin ijaarsa daandii asfaaltii baajata Mootumma Naannoo Oromiyaa Birrii biiliyoona 1.1’n daandii keessa keessaa Magaalichaatti hojjetamuuf hojiinsaa eegale nu gammachiiseera jedhan.

Ijaarsi piroojaktichaa dheerina daandii KM. 15 bal’ina meetiraan 20 ta’urratti hojjechuuf haaldureen xumuramuun himameera.

Hoji geggeessan piroojaktichaa Injinaar Buruuk Nagaash ijaarsi asfaaltii kanaaf hojiin sarveeyiifi dizaayiniisaa xumuramee hojiin lafaa eegaleera jedhan. Milkaa’ina piroojaktichaaf haaldureen hojii ijaarsaa xumurameeras jedhameera.

Rakkoo bu’uuraalee misoomaa gama daandiitin dhufu furuurra darbee guddina Magaalaattiifi hawaasaatif faayidaan qabu ol’aanaa waan ta’eef xiyyeeffannoo mootummaan nuuf kennetti gammaneerra jedhan jiraattonni Godina Baalee Magaalaa Roobee. Milkaa’ina hojichaaf tumsaa jiraachuus himaniiru.

Abdulrazzaaq Muhammaditu gabaase.

Facebook Comments