Jiraatonni Godina Iluu Abbaa Boor Magaalaa Mattuu gatiin meeshalee gara garaa seeran ala kan dabalee fi meeshalee qulqullinaa ammoo gabaarra kan hinjirre ta’uu himan

Waajjiri Daldalaa Godinichaa daldaltoota seeran alaarraatti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiraachuu beeksiseera.

Jiraatoonni Magaalaa Mattuu dhukkubni vaayirasii koroonaa erga biyya keessa galee as gatiin meeshalee qulqullinaafi nyaataa seeran ala humnaa ol nutti dabalameera jedhan.

Keessumattuu meeshaleen qulqullinaa kanneen akka alkooliifi maaksii adda addaa gabaarraa dhabamuus komataniiru.

Magaalichatti koree to’annaa gabaa hundeessuun manneen daldalaa 50 ol seeran ala dhukkuba koroonaa sababeeffachuun gatii dabalan irratti tarkaanfiin seeraafi bulchiinsaa fudhatamuu kan himan Ittigaafatamaan Waajjira Daldalaa Magaalaa Mattuu Obbo Natsaannat Laggasaati.

Magaalichatti dhiyeessiin walqabatee rakkoon kan hinjirre ta’uus ibsaniiru.

Odeefannoo sobaa gabaan ni dhaabbata jedhamee magaalaattii keessatti hafarfamaa jiruunis hawaasni akka hin burjaajofne Obbo Natsaannat dhaamaniiru.

Magaalichatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru gaarii ta’us bal’ina rakkinichaa waliin gahaa kan hin taane ta’uus jiratoonni kunnen himaniiru.

Aanalee godinichaa hunda keessatti hojiin gabaa tasgabeessuufi tarkaanfii fudhachuu ciminaan hojjetamaa jirachuuIttigaafatamaan Waajjira Daldalaa Godinichaa obbo Dirribaa Chiloo nhimaniiru jechuun Bafqaduu Mekonintu gaabase.

 

Facebook Comments