Magaalaa Adaamaatti Bara kana Pirijaktoonni gara garaa Birri miil. 400 oliin hojjetamaa jiru.

Magaalaa Adaamaatti Bara kana Pirijaktoonni gara garaa Birri miil. 400 oliin hojjetamaa jiru.

 

 

 

OBN.Gur. 27,2012- Magaalaa Adaamaatti Pirojektoonni hojjetamaa jiran rakkoo qulqullinaa fi harkifannaa malee akka hojjetamaniif to’annoo fi hordoffii taasisaa jiraachuu, Bulchiinsi Magaalaan Adaamaa beeksise.

Magaalaa Adaamaatti Bara 2012 keessa piroojektoota misoomawaan bu’uura buleeyyii fi haaraa rakkoo hawaasa magaalichaa furuu danda’aan 80’tu Birri miil. 400 oliin hojjetamaa jiru.

Bulchiinsi magaalichaas pirojektoota hojjetamaa jiran keessaa 14 xumuramuun tajaajila kennaa jiru jedhame.

Guyyaa har’aa kanas jilli Kantiibaa Magaalichaa, Obbo Asaggid Geetachewu’n durfamu sarara ibsaa diriirsuu Gandaa Daabee Solloqqee Kutaa Magaalaa Daabee, suphaa asphaaltii keessa keessaa, daandii asphaaltii fi riqichi hojjetamaa jiran sadarkaa maaliirra jira kan jedhu daawwateera.

Jilli kunis wayituma kana Gandaa Daabee solloqqee kutaa magaalaa Daabeetti imaluun bakka hawaasni jiran deemuun uummata waliin mari’ateera.

Jiraattonni gandichaas rakkoon daandii fi ibsaa akka furamuuf gaafataniiru.

Kantiibaan Magaalaa Adaamaa, Obbo Asaggid Geetachewu komii misoomawaan bu’uuraan walqabtee hawaasni kaasaa jiru furuuf hojjetamaa jira jedhan.Leensaa Waaqwayyaatu gabaase.

Facebook Comments