Magaalaa Adaamaatti konkolaachisaan barreeffama “sababa vaayirasii koroonaatiif gargaaraa deebii hin gaafatinaa” jedhuun maxxanfatee socho’aa ture to’annaa jala oolfaman

Qajeelcha poolisii Godina Shawaa bahaatti Itti gaafatamaa damee too’annoo tiraafikaa kan tahan Itti aanaa Inispeektaraa Ismaa’el Abaadir, ‘konkolaachisaan kun imaltootarraa seeran ala Birrii walitti qabuuf ture’ jechuun himaniiru.

Konkolaachisaan kun barreeffama kana fuuldura daawitii konkolaatichaa irratti maxxansuun maallaqa isaaf hin malle uummatarraa sassaabuuf kan kaayyefateedha jedhan.

“Birrii kennitan deebii nama hin gaafatinaa jechuudha waan ta’eef kunimmoo saamichadha.”

Seera yakkaatiin keewwatni ittiin gaafatamu kana jedhamee adda bahuu baatus, sababa rakkoo mudateen nama saamuuf yaalaniiru jedhamanii too’annoo jala oolaniiru jedhan.

Yeroo ammaa kanas konkolaachisaa fi konkolaatichi too’annaa jala ooluun qorannaan irratti gaggeeffamaa jiraachuu himan.
Madda; BBC

Facebook Comments