Magaalaa Jimmaatti ijaarsi piroojaktii adda addaa xumuramuun tajaajilaaf gahuun ibsame

Magaalaa Jimmaattii piroojaktiin gara garaa 32 Birrii miiliyoona 201 Caaluun ijaaramaa jiran, hedduun isaanii xumuramuun tajaajilaaf gahuu Bulchiinsi Magaalichaa beeksise. Piroojaktoonni bu’uraa hojjatamaa jiranis daandii kobiilii KM.2.6, daandii biyyee KM. 5.5, daandii cirrachaa KM. 3.05, bo’oo lolaa bakkeewwan magariisaa, kutaalee dabalataa manneen barnootaa, buufata fayyaa, sheediiwwan, ibsaawwan daandirraafi tiraafikaa, ijaarsa gamoo waajjira haqaafi mana murtii kan of keessa qaban yoo ta’an daandiin keessoo, daandiin koobiliifi bakkeewwan magariisaa kanneen bara kana Fulbaana keessa hojiin ijaarsa Isaanii eegaluun dafanii xummuramanii tajaajilaaf gahaniidha.

Misoomawwan bu’uraa hojjataman irraa fayyadamoo ta’uu jiraatonniifi namoonni carraa hooji argatanis dhugoomaniiru.

Ragaan Bulchiinsa Magaalaa Jimmaarraa arganne akka mul’isuttii ijaarsa piroojaktiiwwan bu’uraa kanneen irratti dargagoonni hirmaatan hedduun isaanii kanneen Yuunvaarsiitiifi Koolleejjii adda addarraa eebbifamaniifi gurma’aniidha.

Kootii Tarraafaatu gabaase.

Facebook Comments