Abboottiin qabeenyaa fi dhalattoonni Godina Shawaa Kibba Lixaa qindaa’uun meeshaalee waldhaansa fayyaaf oolan Birrii miiliyoona tokkoo olitti tilmaamu arjoomaniiru

Ergaa iyyaa iyyaa dabarsaa, dhaga’aa dhaggeessisaa ittisa Vaayirasii Koronaaf darbuun hunduu waan of harkaa qabu darbachaa jiru.

Artistoonni bebekamoo fi jaalatamoon Oromoo kan akka Birhaanuu Margaa, Addisuu Shantamaa, Beekaan Sarbeessaa, Margaa Wandimmuu fi Saboonaa Wandimmuu abboottii qabeenyaa fi namoonni bebekamoon hawaasa Godina Shawaa Kibba Lixaan ergaa koroonarraa of eegaa dhaaman.

Ergichaan fayyaan fi lubbuun nu harka jirtu osoo hamtuun dhukkuba Vaayirasii koronnaan dhuftu hin argatin of eegaa, maatii fi biyya keessanis eegaa jedhan. Ergaawwan kallattii adda addaan darbuun amma yoonaatti jijjiiramni dhufe harkifataa waan ta’eef, yeroo kanatti waldhaggeeffachuu baanan hamtuun gurraa fi ijatti hin toletu nuu eegataan sodaa artistoota kanneenitti.

Hojii hubannoo uumuu kana cinaatti dhaabbileen fi abboottiin qabeenyaa Geetas Internashinal, Calalaqa Alsam, DHG,Danbal siitii Senter fi Horizon Pilanteshiin irraa dhufan meeshaalee waldhaansa fayyaaf oolan Birrii miiliyoona tokkoo fi kuma dhibba tokkoo olitti tilmaamu arjoomaniiru.

Meeshaaleen kunneenis termoomeetira, maaskii, tuuttaa, uffata qorraafi afata siree, alkoolii, daara ijaa ogeessota dhukkubsatoota koronaa waldhananiif oolu fi isaan birooti.

Dhaabbileen kunneen yeroo gaffiin misoomaa turetti hawaasa keessa bahaniif manneen barnootaa, buufata fayyaa, mana murtii fi giddu galawwan garagaraa hojachaa kan turan yoo ta’u, amammoo yeroon kun caalaatti hawaasa keenya bira tibba itti dhaabbachuu qabnuudha jedhan.

Akkuma warqiin ibiddaan qoramee, warqumaansaa beekamu arjaanis yeroo rakkoo baramaa hojii misoomaanis, deeggarsa yeroo waraanaa Vaayirasii koronnaa kanatti waan hawaasa keessan waliin dhaabbbataniif isin galatteeffanna kan jedhan Obbo Baay’isaa Kumaa Bulchaa Godina Shawaa Kibba Lixaati.

Irgixaa Gonfaatu gabaase.

Facebook Comments